Stortinget - Møte tirsdag den 4. juni 2002 kl. 10

Dato: 04.06.2002

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(310)

  Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Justis- og politidepartementet (Vardåsen leir mv.) (St.prp. nr. 67 (2001-2002))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 2.(311)

  Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning (St.meld. nr. 34 (2001-2002))

 • 3.(312)

  Kvalitetsreformen. Rekruttering til undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren (St.meld. nr. 35 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 4.(313)

  Tilleggsmelding til St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken (St.meld. nr. 33 (2001-2002))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 5.(314)

  Jordbruksoppgjøret 2002 – endringer i statsbudsjettet for 2002 m.m. (St.prp. nr. 65 (2001-2002))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(315)

  Valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m. (St.prp. nr. 66 (2001-2002))

 • 7.(316)

  Forsert utbygging av E6 gjennom Østfold. Finansiering av ny Svinesundsforbindelse gjennom en felles bompengeordning med Sverige. Revidert fase 1 av Østfoldpakka (St.prp. nr. 68 (2001-2002))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes samferdselskomiteen.