Stortinget - Møte torsdag den 20. juni 2002 kl. 10

Dato: 20.06.2002

Sak nr. 12

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2002 (jf. Innst. O. nr. 75):
"Stortinget ber Regjeringen vurdere forslag til hvordan samarbeidsordninger mellom borettslag, sameier, kommunen og andre aktører kan styrkes for å sikre gode bomiljøer."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2002:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere forslag til hvordan samarbeidsordninger mellom borettslag, sameier, kommunen og andre aktører kan styrkes for å sikre gode bomiljøer.»

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.