Stortinget - Møte torsdag den 10. oktober 2002 kl. 10

Dato: 10.10.2002

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(7)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Marit Arnstad og Morten Lund om at Norges Bank sitt mandat i pengepolitikken presiseres slik at inflasjonsmålet balanseres i forhold til målet om en stabil kronekurs og hensynet til produksjon og sysselsetting (Dokument nr. 8:4 (2002-2003))

 • 2.(8)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen og Morten Lund om å endre handlingsregelen for bruk av oljepenger slik at det gis rom for økt bruk av oljepenger der dette kan redusere presset i økonomien ved at den disponible arbeidsstyrken økes, kostbare flaskehalser for næringslivet fjernes, ledig kapasitet i enkelte samfunnsområder utnyttes, eller store offentlige utgiftsposter på lengre sikt kan bli redusert (Dokument nr. 8:5 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes finanskomiteen.

 • 3.(9)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam og Lena Jensen om å innføre en nasjonal minstestandard for ressurser til grunnskolene (Dokument nr. 8:2 (2002-2003))

 • 4.(10)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Ursula Evje, Torbjørn Andersen og Lodve Solholm om gjennomføring av systemendring i rammeverket for norsk skole for å sikre en god undervisningskvalitet (Dokument nr. 8:3 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 9 og 10 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(11)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2001-2002 (St.meld. nr. 4 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 6.(12)

  Den nye Svinesundforbindelsen m.m. (St.prp. nr. 3 (2002-2003))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 7.(13)

  Tiltaksplan mot fattigdom (St.meld. nr. 6 (2002-2003))

 • 8.(14)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringa legge frem forslag til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskade mv. slik at det kan gis erstatning for «tort og svie» (Dokument nr. 8:1 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes sosialkomiteen.

 • 9.(15)

  Nordisk samarbeid (St.meld. nr. 5 (2002-2003))

 • 10.(16)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2000

  Enst.: Nr. 15 og 16 sendes utenrikskomiteen.

 • 11.(17)

  Samtykke til tiltredelse av Genèveavtalen av 2. juli 1999 til Haagoverenskomsten av 6. november 1925 om internasjonal registrering av design (St.prp. nr. 2 (2002-2003))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.