Stortinget - Møte tirsdag den 15. oktober 2002 kl. 10

Dato: 15.10.2002

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(18)

  Den Norske Nobelkomité meddeler at Nobels Fredspris for 2002 er tildelt Jimmy Carter.

 • 2.(19)

  Energi- og miljøkomiteen melder å ha valgt Bror Yngve Rahm til leder, Hallgeir H. Langeland til nestleder og Øyvind Vaksdal til sekretær.

 • 3.(20)

  Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen melder å ha valgt Sonja Irene Sjøli til leder, May Hansen til nestleder og Trond Giske til sekretær.

 • 4.(21)

  Finanskomiteen melder å ha valgt Siv Jensen til leder, Hill-Marta Solberg til nestleder og Ingebrigt S. Sørfonn til sekretær.

 • 5.(22)

  Forsvarskomiteen melder å ha valgt Marit Nybakk til leder, Åse Wisløff Nilssen til nestleder og Bjørn Hernæs til sekretær.

 • 6.(23)

  Justiskomiteen melder å ha valgt Trond Helleland til leder, Gunn Karin Gjul til nestleder og Jan Arild Ellingsen til sekretær.

 • 7.(24)

  Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen melder å ha valgt Rolf Reikvam til leder, Søren Fredrik Voie til nestleder og Karita Bekkemellem Orheim til sekretær.

 • 8.(25)

  Kommunalkomiteen melder å ha valgt Magnhild Meltveit Kleppa til leder, Per Sandberg til nestleder og Hans Kristian Hogsnes til sekretær.

 • 9.(26)

  Kontroll- og konstitusjonskomiteen melder å ha valgt Ågot Valle til leder, Martin Engeset til nestleder og Kjell Engebretsen til sekretær.

 • 10.(27)

  Næringskomiteen melder å ha valgt Olav Akselsen til leder, Øystein Hedstrøm til nestleder og Ivar Kristiansen til sekretær.

 • 11.(28)

  Samferdselskomiteen melder å ha valgt Petter Løvik til leder, Jorunn Ringstad til nestleder og Geir-Ketil Hansen til sekretær.

 • 12.(29)

  Sosialkomiteen melder å ha valgt John I. Alvheim til leder, Bjarne Håkon Hanssen til nestleder og Åse Gunhild Woie Duesund til sekretær.

 • 13.(30)

  Utenrikskomiteen melder å ha valgt Thorbjørn Jagland til leder, Inge Lønning til nestleder og Åslaug Haga til sekretær.

  Enst.: Nr. 1–13 vedlegges protokollen.

 • 14.(31)

  Omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene i St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 1 (2002-2003) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. S. nr. 1 (2002-2003). Nytt kap. 4321 og romertall II fordeles til samferdselskomiteen, rammeområde 18.

 • 15.(32)

  Trusopplæring i ei ny tid. Om reform av dåpsopplæringa i Den norske kyrkja (St.meld. nr. 7 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(33)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inge Ryan, Sigbjørn Molvik, Geir-Ketil Hansen og Heidi Grande Røys om rekruttering i arbeidslivet (Dokument nr. 8:6 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 17.(34)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2002 til 30. juni 2002

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 18.(35)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om å oppheve reguleringene av skogeiendommer i lov om erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) (Dokument nr. 8:7 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.