Stortinget - Møte fredag den 25. oktober 2002 kl. 10

Dato: 25.10.2002

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Sverre Larsson Mo

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Sverre L. Mo er død. Han var født 25. januar 1915 og ble således 87 år gammel.

Sverre L. Mo hadde sitt arbeid i transportnæringen og bilbransjen. Han var en gründer og en næringslivsmann. Allerede som 19-åring var han eier av godsruta Hardanger–Bergen. I 1946 etablerte han bilverkstedet Mo Auto, og i 1968 enda et i Kvinnherad.

Sin politiske løpebane startet han i 1947, da han ble valgt inn i kommunestyret i Kvam i Hordaland som representant for Kristelig Folkeparti. Bortsett fra én periode satt han i kommunestyret fra 1947 og til 1973. I tillegg var han medlem av formannskapet, først i perioden 1951 til 1954 og deretter fra 1959 og helt til 1973. Også etter at han ble valgt inn som stortingsrepresentant i 1965, opprettholdt han kontakten med lokalpolitikken på hjemmebane som kommunestyremedlem og formannskapsmedlem.

Sverre L. Mo møtte på Stortinget første gang i 1962, som varamann for Torstein Kvamme. Men vararepresentant hadde han vært helt fra 1954. Ved valget i 1965 ble han valgt inn som fast representant for Kristelig Folkeparti fra Hordaland, og han møtte på Stortinget til 1981. Han var medlem av Odelstinget gjennom hele sin representanttid. I den første perioden var han medlem av justiskomiteen, men fra 1969 og resten av sin tid på Stortinget var han medlem av samferdselskomiteen. Med tanke på hans yrkesmessige bakgrunn var dette en komiteplassering etter hans hjerte. For sine velgere i Hordaland ble han da også kjent som veibyggeren, brobyggeren og tunnelbyggeren framfor noen. Brobygger var han forresten på mer enn én måte. Han var en mester i å skape allianser i komiteer og korridorer når det var noe han brant for.

Ved siden av sine lokalpolitiske verv var Sverre L. Mo også på andre måter en aktiv mann i nærmiljøet. Han hadde en lang rekke styre- og tillitsverv i offentlige og private sammenhenger, i indremisjonens arbeid og i menighetsrådet. Han hadde også styreverv og lederverv i sitt eget parti, både lokalt og på fylkesplan; bl.a. tok han på seg en siste periode som fylkesleder etter at han gav seg som stortingsrepresentant i 1981.

Sverre L. Mo var seg meget bevisst det ideologiske grunnlaget for politikken i partiet han valgte å tjene. Han engasjerte seg sterkt i debatter knyttet til skole, kirke og kultur.

Med Sverre L. Mo er en fargerik politisk veteran gått bort.

Vi minnes Sverre L. Mo med dyp respekt og takknemlighet og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Fra den møtende vararepresentant for Troms fylke, Knut Werner Hansen, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under representanten Synnøve Konglevolls permisjon i tiden fra og med 4. november til og med 6. november, for å delta som medlem av den norske delegasjonen til den 31. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Kabelvåg.

Denne søknad foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Andre vararepresentant, Arne Bergland, er forhindret fra å møte på grunn av utenlandsopphold.

Tredje vararepresentant, Synnøve Søndergaard, foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Representanten John I. Alvheim vil framsette et privat forslag.

John I. Alvheim (FrP): På vegne av Harald T. Nesvik og meg selv fremmer jeg forslag om at private og offentlige laboratorier gis tillatelse til å kontrollere om alkoholholdige drikkevarer inneholder metanol.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.