Stortinget - Møte tirsdag den 19. november 2002 kl. 10

Dato: 19.11.2002

Referatsaker

Sak nr. 12

Referat

 • 1.(72)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2002 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar i eigarstruktur i det norske gasstransportsystemet (St.prp. nr. 21 (2002-2003))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(73)

  Endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 20 (2002-2003))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, unntatt kap. 1471, som sendes utenrikskomiteen.

 • 3.(74)

  Endringer på statsbudsjettet for 2002 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 27 (2002-2003))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen unntatt kap. 1590, 1592, 1595, 2541, 2542, 2543, 4570, 4590, 4591, 4593, 4595, 5704, 5705 og romertall II, som sendes kommunalkomiteen.

 • 4.(75)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 19 (2002-2003))

 • 5.(76)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Koløy, Per Sandberg og Carl I. Hagen om overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet fra staten til fylkeskommunen/kommunen (Dokument nr. 8:23 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(77)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Sverige om særskilte bestemmelser for å unngå dobbeltbeskatning ved bygging, vedlikehold og drift av grensebro som inngår i Den nye Svinesundsforbindelsen, undertegnet i Stockholm 22. oktober 2002 (St.prp. nr. 14 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 7.(78)

  Endringar på statsbudsjettet for 2002 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 28 (2002-2003))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(79)

  Endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 24 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(80)

  Endringer i statsbudsjettet 2002 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (St.prp. nr. 22 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 10.(81)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 154/2002 av 8. november 2002 om endring av artikkel 1 i protokoll 31 i EØS-avtalen om EFTA/EØS-statenes deltagelse i EUs 6. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjonsaktiviteter (St.prp. nr. 16 (2002-2003))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(82)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 18 (2002-2003))

 • 12.(83)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2002 under Landbruksdepartementet (St.prp. nr. 25 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes næringskomiteen.

 • 13.(84)

  Endringer av bevilgninger mv. for 2002 på Fiskeridepartementets område (St.prp. nr. 23 (2002-2003))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen, unntatt kap. 1020, som sendes kirke-, utdannings- og forsknings- komiteen, og pkt. 2, som sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 14.(85)

  Endring av løyvingar mv. for 2002 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 29 (2002-2003))

 • 15.(86)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen, Per Sandberg, Øystein Hedstrøm, André Kvakkestad og Kenneth Svendsen om stans i planene om digitalt bakkenett, og vurdering av Norges digitale infrastruktur (Dokument nr. 8:17 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 14 og 15 sendes samferdselskomiteen.

 • 16.(87)

  Endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002 (St.prp. nr. 17 (2002-2003))

 • 17.(88)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2002 under Helsedepartementet (St.prp. nr. 26 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes sosialkomiteen.

 • 18.(89)

  Samtykke til ratifikasjon av en avtale med tilhørende vedlegg mellom EFTA- statene og Singapore undertegnet på Island 26. juni 2002 (frihandelsavtale) (St.prp. nr. 15 (2002-2003))

 • 19.(90)

  Endringar på statsbudsjettet for 2002 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 30 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes utenrikskomiteen.