Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2002 kl. 9

Dato: 19.12.2002

Dokumenter: (Innst. S. nr. 84 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 35 (2002-2003))

Sak nr. 13

Innstilling frå justiskomiteen om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 13

Komiteen hadde innstillet:

Stortinget gjev samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 93/2002 av 25. juni 2002 om endring av vedlegg XXII (selskapsrett) til EØS-avtala.

Presidenten: Senterpartiet har varslet at de ønsker å stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes mot 7 stemmer.