Stortinget - Møte tirsdag den 8. april 2003 kl. 10

Dato: 08.04.2003

Referatsaker

Sak nr. 6

Referat

 • 1.(206)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Karin Andersen og Magnar Lund Bergo om å evaluere og justere utilsiktede utslag av de nye bidragsreglene som trår i kraft fra 1. oktober 2003 (Dokument nr. 8:94 (2002-2003))

 • 2.(207)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om ordning for utleie av kunst og kulturhistoriske gjenstander (Dokument nr. 8:98 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(208)

  Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim, Harald T. Nesvik og Øystein Hedstrøm om at det innen utgangen av 2003 legges frem forslag om endring av merverdiavgiftslovgivningen slik at det ikke kreves merverdiavgift på vederlag for utleie av utstyr og tjenester som ytes mellom selvstendig næringsdrivende tannleger i samme praksis (Dokument nr. 8:95 (2002-2003))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(209)

  Forsvarets investeringsvirksomhet (St.prp. nr. 53 (2002-2003))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(210)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Eirin Faldet, Karita Bekkemellem Orheim og Knut Storberget om flere effektive tiltak for å forhindre barnebortføring og gjøre det lettere å bringe barnet tilbake til rette omsorgsperson (Dokument nr. 8:96 (2002-2003))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 6.(211)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakarar (St.prp. nr. 52 (2002-2003))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(212)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2002 til 31. desember 2002

 • 8.(213)

  Årsmelding for 2002 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) (Dokument nr. 16 (2002-2003))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(214)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Thore A. Nistad, Per Roar Bredvold og Christopher Stensaker om utbygging av sammenhengende firefelts motorvei E6 fra Oslo til Trondheim (Dokument nr. 8:97 (2002-2003))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.