Stortinget - Møte torsdag den 13. november 2003 kl. 10

Dato: 13.11.2003

Formalia

Presidenten: Representanten Gunnar Halvorsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Sigbjørn Molvik vil framsette et privat forslag

Sigbjørn Molvik (SV): Jeg vil på vegne av representantene Kristin Halvorsen, Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo og meg sjøl fremme forslag om å gi kommuner anledning til å inngå kontrakter med frivillige organisasjoner, som Røde Kors og Frelsesarmeen, om helse- og sosialtjenester uten anbudsutsettelse.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.