Stortinget - Møte tirsdag den 2. desember 2003 kl. 10

Dato: 02.12.2003

Sak nr. 15

Forslag oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2003 (jf. Innst. O. nr. 16):
"Stortinget ber Regjeringen om å bli orientert på egnet måte om nye retningslinjer for fosterdiagnostikk og retningslinjer for bruk av ultralyd før de trer i kraft."

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 837)

Votering i sak nr. 15

Presidenten: Det voteres over forslag oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2003:

«Stortinget ber Regjeringen om å bli orientert på egnet måte om nye retningslinjer for fosterdiagnostikk og retningslinjer for bruk av ultralyd før de trer i kraft.»

Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet står bak forslaget.

Votering:Forslaget bifaltes enstemmig.