Stortinget - Møte tirsdag den 2. mars 2004 kl. 10

Dato: 02.03.2004

Referatsaker

Sak nr. 3

Referat

 • 1.(136)

  Utbygging og drift av Ormen Lange og drift av Langeled m.v. (St.prp. nr. 41 (2003-2004))

 • 2.(137)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Eli Sollied Øveraas og Morten Lund om at utgiftene til flomforbygning og opprydning etter flommen i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal i august 2003, og lignende flommer, dekkes fullt ut av staten (Dokument nr. 8:34 (2003-2004))

 • 3.(138)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund og Ola D. Gløtvold om å innvilge dispensasjoner slik at fellesturer for pensjonister med snøscooter kan arrangeres i visse tilfelle der dette ikke fører til miljøskade (Dokument nr. 8:36 (2003-2004))

 • 4.(139)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Hallgeir H. Langeland, Ingvild Vaggen Malvik, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Lena Jensen om en mer aktiv politikk for økt utvinningsgrad og bedre ressursutnyttelse på norsk sokkel samt lavere lokale og globale miljøutslipp (Dokument nr. 8:39 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 1–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(140)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken og May Hansen om at livsoppholdssatsene for personer under gjeldsordning settes til 85 prosent av minstepensjon (Dokument nr. 8:37 (2003-2004))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(141)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik og Ursula Evje om presisering av gratisprinsippet i grunnskolen (Dokument nr. 8:38 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(142)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Åsa Elvik, Bjørn Jacobsen, Hallgeir H. Langeland og Geir-Ketil Hansen om å sette i gang ytterligere tiltak mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet i fiskerinæringa (Dokument nr. 8:35 (2003-2004))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 8.(143)

  Forslag fra stortingsrepresentanene Kjetil Bjørklund, Bjørn Jacobsen, Magnar Lund Bergo og Hallgeir H. Langeland om midlertidig eksportforbud for 12,7 mm flerbruksammunisjon fra Norge (Dokument nr. 8:33 (2003-2004))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.