Stortinget - Møte tirsdag den 1. juni 2004 kl. 12

Dato: 01.06.2004

Referatsaker

Sak nr. 7

Referat

 • 1.(230)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 626/2004/EF av 31. mars 2004 om vidareføring av rammeprogrammet for kultur (Kultur 2000-programmet) (St.prp. nr. 67 (2003-2004))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(231)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse (St.prp. nr. 68 (2003-2004))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(232)

  Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) – klager ved stortingsvalg (St.meld. nr. 40 (2003-2004))

 • 4.(233)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solholm, Ulf Erik Knudsen og Christopher Stensaker om gjennomføring av forsøk med elektronisk stemmegivning, inkludert stemmegivning over Internett, som et grunnlag for en fremtidig modernisering av valgloven (Dokument nr. 8:76 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 5.(234)

  Jordbruksoppgjøret 2004 – endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m. (St.prp. nr. 66 (2003-2004))

 • 6.(235)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad og Olav Akselsen om å sikre utvikling og vekst i de regionale kraftselskapene gjennom å gi muligheter for tilgang på økt offentlig egenkapital (Dokument nr. 8:75 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes næringskomiteen.

 • 7.(236)

  Utbygging og finansiering av Imarsundprosjektet (Rv 680 Imarsundsambandet og Rv 669 Sandvika ferjekai med veg) i Møre og Romsdal (St.prp. nr. 69 (2003-2004))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 8.(237)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2003, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (St.meld. nr. 41 (2003-2004))

 • 9.(238)

  Årsrapport fra den norske delegasjonen til Den Interparlamentariske Unionen for 2003 (Dokument nr. 17 (2003-2004))

 • 10.(239)

  Årsrapport fra den norske delegasjonen til Den vesteuropeiske unions parlamentariske forsamling for 2003 (Dokument nr. 18 (2003-2004))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes utenrikskomiteen.