Stortinget - Møte tirsdag den 16. november 2004 kl. 10

Dato: 16.11.2004

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(59)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 17 (2004-2005))

 • 2.(60)

  Endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 25 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(61)

  Samtykke til godkjenning av avtale 24. september 2004 om endring av protokoll 4, kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992 (St.prp. nr. 13 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(62)

  Om det skal stilles statsgaranti i forbindelse med søknad frå Tromsø 2014 AS om å bli tildelt De olympiske vinterleker og Paralympics i 2014 (St.meld. nr. 7 (2004-2005))

 • 5.(63)

  Endringer på statsbudsjettet 2004 under Moderniseringsdepartementet (St.prp. nr. 23 (2004-2005))

 • 6.(64)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 26 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 7.(65)

  Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2004 (St.prp. nr. 24 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen med unntak av kap. 310, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(66)

  Endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004 (St.prp. nr. 21 (2004-2005))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 9.(67)

  Endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 14 (2004-2005))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(68)

  Endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 19 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11.(69)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område (St.prp. nr. 28 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen med unntak av kap. 1062 og 4062, som sendes samferdselskomiteen.

 • 12.(70)

  Endringer i statsbudsjettet 2004 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (St.prp. nr. 18 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kommunalkomiteen.

 • 13.(71)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 16 (2004-2005))

 • 14.(72)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet (St.prp. nr. 27 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes næringskomiteen.

 • 15.(73)

  Endring av løyvingar mv. for 2004 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 11 (2004-2005))

  Enst.: Sendes samferdselskomiteen.

 • 16.(74)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet (St.prp. nr. 22 (2004-2005))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen.

 • 17.(75)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2004 under Arbeids- og sosialdepartementet (St.prp. nr. 20 (2004-2005))

  Enst.: Sendes sosialkomiteen med unntak av kap. 630, 634, 642, 2541, 2543, 3630, 3634, 3635, 3640, 3642 og 5705, som sendes kommunalkomiteen, og kap. 664 og 666, som sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 18.(76)

  Endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 15 (2004-2005))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.