Stortinget - Møte tirsdag den 14. desember 2004 kl. 12.40

Dato: 14.12.2004

Sak nr. 9

Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2004 (jf. Innst. O. nr. 13):
«Stortinget ber Regjeringen fremme egen sak om utviklingen av elektroniske medier på alle nivåer (lokalt, regionalt, nasjonalt) og utarbeide forslag om eierskapsregulering også sett i forhold til innføringen av digitalt bakkenett.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1157)

Votering i sak nr. 9

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2004:

«Stortinget ber Regjeringen fremme egen sak om utviklingen av elektroniske medier på alle nivåer (lokalt, regionalt, nasjonalt) og utarbeide forslag om eierskapsregulering også sett i forhold til innføringen av digitalt bakkenett.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 85 mot 14 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 21.13.21)