Stortinget - Møte torsdag den 20. januar 2005 kl.10

Dato: 20.01.2005

Formalia

Presidenten: Fra Høyres stortingsgruppe foreligger søknad om sykepermisjon for representanten Bjørn Hernæs fra og med 20. januar og inntil videre.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknaden behandles straks og innvilges.

  • 2. Vararepresentanten, Kari Gløersen, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Kari Gløersen er til stede og vil ta sete.