Stortinget - Møte torsdag den 20. januar 2005 kl.10

Dato: 20.01.2005

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.