Stortinget - Møte mandag den 28. februar 2005 kl. 12

Dato: 28.02.2005

Referatsaker

Sak nr. 2

Referat

 • 1.(134)

  Leve med kulturminner (St.meld. nr. 16 (2004-2005))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(135)

  Konkurransepolitikken (St.meld. nr. 15 (2004-2005))

  Enst.: Sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 3.(136)

  Endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte) (St.prp. nr. 41 (2004-2005))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(137)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Rolf Reikvam om å endre modell for nasjonale prøver (Dokument nr. 8:51 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 5.(138)

  Samtykke til godkjenning av protokoll av 28. november 2003 om eksplosive krigsleivningar til FN-konvensjonen om forbod mot eller restriksjonar på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål eller som kan ramme vilkårleg (St.prp. nr. 40 (2004-2005))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.