Stortinget - Møte mandag den 9. mai 2005 kl. 12

Dato: 09.05.2005

Sak nr. 1

Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005 (jf. Innst. O. nr. 75):
«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2006 å foreslå en kostnadsnorm som er prisjustert med utgangspunkt i kostnadsnormen vedtatt for 2002.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2210)

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 19. april 2005:

«Stortinget ber Regjeringen i statsbudsjettet for 2006 å foreslå en kostnadsnorm som er prisjustert med utgangspunkt i kostnadsnormen vedtatt for 2002.»

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, Fremskrittspartiet og representantene Evje og Simonsen ble med 62 mot 27 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 12.08.36)