Stortinget - Møte mandag den 9. mai 2005 kl. 12

Dato: 09.05.2005

Referatsaker

Sak nr. 8

Referat

 • 1.(199)

  Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen med tilhørende protokoll mellom Norge og Sveits av 7. september 1987, undertegnet i Oslo den 12. april 2005 (St.prp. nr. 55 (2004-2005))

 • 2.(200)

  Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 2004 (St.meld. nr. 3 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes finanskomiteen.

 • 3.(201)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Magnar Lund Bergo, Audun Bjørlo Lysbakken, May Hansen og Siri Hall Arnøy om å beskytte husstander mot telefonsalg hvis det ikke er gitt aktivt samtykke til dette (Dokument nr. 8:74 (2004-2005))

 • 4.(202)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om en nasjonal handlingsplan for fosterhjem (Dokument nr. 8:76 (2004-2005))

 • 5.(203)

  Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om å lage en levekårsundersøkelse for kvinner i Norge (Dokument nr. 8:77 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes familie-, kultur- og administrasjonskomiteen.

 • 6.(204)

  Samtykke til godtaking av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 2252/2004 om standarder for sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter som medlemsstatene utsteder) (St.prp. nr. 54 (2004-2005))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(205)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2241/2004/EF av 15. desember 2004 om en enhetlig fellesskapsramme for å skape klarhet i kvalifikasjoner og kompetanse (Europass) (St.prp. nr. 56 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 8.(206)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås og Karin Andersen om å endre reglene for spesialistkvoten slik at det blir lettere for kvalifisert arbeidskraft å arbeidsinnvandre fra land utenfor EU-området (Dokument nr. 8:80 (2004-2005))

 • 9.(207)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om å utvide flyktningekvoten og øremerke en del for FN-flyktninger med familie i Norge (Dokument nr. 8:81 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kommunalkomiteen.

 • 10.(208)

  Fiskefartøyet «Utvik Senior»s forlis 17. februar 1978 (St.meld. nr. 33 (2004-2005))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(209)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Sigbjørn Molvik om å avvikle ordningen med anbud på produksjon av ortopedisk fottøy (Dokument nr. 8:73 (2004-2005))

 • 12.(210)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Inga Marte Thorkildsen, May Hansen og Heikki Holmås om å gi gjenværende forelder midlertidig status som aleneforsørger når den andre forelderen fengsles i tre måneder eller mer (Dokument nr. 8:75 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 11 og 12 sendes sosialkomiteen.

 • 13.(211)

  Samtykke til ratifikasjon av protokoll nr. 13 til Konvensjonen om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter, om avskaffelse av dødsstraff under enhver omstendighet, av 3. mai 2002 (St.prp. nr. 57 (2004-2005))

 • 14.(212)

  Noregs deltaking i den 59. ordinære generalforsamlinga i Dei Sameinte Nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 58. generalforsamling (St.meld. nr. 34 (2004-2005))

 • 15.(213)

  Forelegg for Stortinget av bistandsavtaler som trådte i kraft i 2003

 • 16.(214)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ågot Valle, Sigbjørn Molvik, Jan Olav Olsen og Åse Gunhild Voie Duesund om å gjøre FN-dagen, 24. oktober, til offisiell flaggdag i Norge (Dokument nr. 8:78 (2004-2005))

 • 17.(215)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Heidi Sørensen, Bjørn Jacobsen, Siri Hall Arnøy og Hallgeir H. Langeland om innføring av midlertidig forbud mot import av tropisk tømmer og trevirke (Dokument nr. 8:79 (2004-2005))

  Enst.: Nr. 13–17 sendes utenrikskomiteen.

 • 18.(216)

  Samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet (St.prp. nr. 58 (2004-2005))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.