Stortinget - Møte tirsdag den 29. november 2005 kl. 10

Dato: 29.11.2005

Referatsaker

Referat

 •  1.(73)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2005 under Arbeids- og sosialdepartementet (St.prp. nr. 20 (2005-2006))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 •  2.(74)

  Samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 4. april 2005 mellom regjeringen i Kongeriket Norge og regjeringen i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland om petroleumssamarbeid over grenselinjen (St.prp. nr. 14 (2005-2006))

 •  3.(75)

  Endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 19 (2005-2006))

 •  4.(76)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet (St.prp. nr. 24 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  5.(77)

  Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005 (St.prp. nr. 7 (2005-2006))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, unntatt kap. 310, 340 og 341, som sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 •  6.(78)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet (St.prp. nr. 21 (2005-2006))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 •  7.(79)

  Endringar i løyvingar o.a. i forsvarsbudsjettet for 2005 (St.prp. nr. 17 (2005-2006))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 •  8.(80)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2005 under Helse- og omsorgsdepartementet (St.prp. nr. 12 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 •  9.(81)

  Endringar på statsbudsjettet for 2005 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet (St.prp. nr. 18 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 10.(82)

  Endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet (St.prp. nr. 10 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 11.(83)

  Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område (St.prp. nr. 26 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, unntatt kap. 1062 og 4062, som foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12.(84)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Ine Marie Eriksen og Gunnar Gundersen om en ordning med spesifiserte rettigheter til grunnskoleopplæring for voksne (Dokument nr. 8:10 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 13.(85)

  Endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (St.prp. nr. 13 (2005-2006))

 • 14.(86)

  Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet (St.prp. nr. 16 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 15.(87)

  Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2004 – 30. juni 2005 (St.meld. nr. 5 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 16.(88)

  Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2005 under Landbruks- og matdepartementet (St.prp. nr. 22 (2005-2006))

 • 17.(89)

  Endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Nærings- og handelsdepartementet (St.prp. nr. 25 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes næringskomiteen.

 • 18.(90)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 103/2005 av 8. juli 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 460/2004 om opprettelse av det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA) (St.prp. nr. 11 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 19.(91)

  Endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område (St.prp. nr. 23 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(92)

  Bistand i forbindelse med jordskjelvet i Sør-Asia (St.prp. nr. 9 (2005-2006))

 • 21.(93)

  Endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 15 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 20 og 21 sendes utenrikskomiteen.

 • 22.(94)

  Innberetning fra valgkomiteen om oppnevning av varamedlemmer for utenrikskomiteens medlemmer av Konsultasjonsorganet for EØS-saker (EØS-utvalget) (S. nr. 25 (2005-2006))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.