Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2005 kl. 12

Dato: 12.12.2005

Referatsaker

Referat

 • 1.(99)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 70/2005 av 29. april 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/25/EF om overtakelsestilbud (St.prp. nr. 32 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(100)

  Endring av Stortingets vedtak 24. november 2005 om avgifter på drikkevareemballasje for budsjettåret 2006 (St.prp. nr. 34 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(101)

  Samtykke til godtakelse av vedtak om videreutvikling av Schengen-regelverket (rådsforordning (EF) nr. 871/2004 og rådsbeslutning 2005/211/JIS om innføring av visse nye funksjoner i Schengen informasjonssystem, herunder i kampen mot terrorisme) (St.prp. nr. 31 (2005-2006))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(102)

  Navigasjonssystemet Loran-C – forslag om forlenga drift i 2006 (St.prp. nr. 35 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 5.(103)

  Samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet (St.prp. nr. 33 (2005-2006))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.