Stortinget - Møte tirsdag den 31. januar 2006 kl. 10

Dato: 31.01.2006

Referatsaker

Sak nr. 4

Referat

 • 1.(113)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Petter Løvik, Bent Høie og Ivar Kristiansen om evaluering av nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, og opphevelse av båndlegging av tidligere midlertidige sikringssoner for oppdrett av laksefisk (Dokument nr. 8:16 (2005-2006))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(114)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 120/2005 av 30. september 2005 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer (St.prp. nr. 37 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(115)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Christian Tybring-Gjedde vedrørende revidering av de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond – Utland (Dokument nr. 8:17 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(116)

  Endringer i statsbudsjettet for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet (pneumokokkvaksine for barn mv.) (St.prp. nr. 39 (2005-2006))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 5.(117)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Åse M. Schmidt og Bård Hoksrud om å fjerne kravet til tvungent medlemskap i studentsamskipnaden for rett til å avlegge eksamen ved universiteter og høyskoler (Dokument nr. 8:15 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(118)

  Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltningen av gjeldsordningsloven – oppfølging av Dokument nr. 3:13 (1996-97) (Dokument nr. 3:5 (2005-2006))

 • 7.(119)

  Riksrevisjonens undersøkelse av medisinsk- teknisk utstyr i sykehus (Dokument nr. 3:6 (2005-2006))

 • 8.(120)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar 2005 til 30. juni 2005

  Enst.: Nr. 6–8 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 9.(121)

  Utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknytning til Talgje (fylkesveg 606) (St.prp. nr. 38 (2005-2006))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.