Stortinget - Møte torsdag den 9. februar 2006 kl. 10

Dato: 09.02.2006

Dokumenter: (Innst. S. nr. 77 (2005-2006), jf. St.prp. nr. 27 (2005-2006))

Sak nr. 4

Innstilling fra utenrikskomiteen om samtykke til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 1302)

Votering i sak nr. 4

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til godkjennelse av endringer av 20. mai 2004 i Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs av 1. november 1974 og Den internasjonale konvensjon om ettersøkning og redning til sjøs av 27. april 1979.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.