Stortinget - Møte torsdag den 30. mars 2006 kl. 10

Dato: 30.03.2006

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Dagfinn Hjertenes

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Dagfinn Hjertenes gikk plutselig bort den 28. februar – bare 62 år gammel.

Dagfinn Hjertenes ble født den 13. august 1943 i Florø. Etter handelsskole og Infanteriets befalsskole tjenestegjorde han en periode som sersjant og fenrik ved Brigaden i Nord-Norge. Etter perioden i Forsvaret hadde Dagfinn Hjertenes flere kontorstillinger før han i 1969 begynte på en bankkarriere som i 1986 førte ham til stillingen som banksjef i Den norske Creditbank i hjembyen Florø.

Han engasjerte seg tidlig i politisk arbeid, og ble allerede i 1958 formann i den lokale Unge Høyre-forening. I perioden 1965–1968 var han formann i Sogn og Fjordane Unge Høyre og medlem av Unge Høyres landsstyre. Senere fulgte verv både i Hordaland og Sogn og Fjordane Høyre, men det er neppe noen overdrivelse å si at Dagfinn Hjertenes kom til å konsentrere det meste av sin energi på kommunalpolitiske oppgaver. Han begynte sin kommunalpolitiske karriere som varamedlem av Askøy kommunestyre i 1971–1972, men hovedarenaen ble Flora kommune, hvor han i 1975 ble medlem av formannskapet. Han ble valgt til ordfører i 1979 og kom, med et avbrudd i 1986–1987, til å inneha dette vervet til 1989. I årene 1990–1992 var han landsmøtevalgt medlem av Høyres sentralstyre.

Dagfinn Hjertenes ble valgt til Stortinget høsten 1989. Han var nominert på førsteplass for Høyre i Sogn og Fjordane også ved valget i 1993, men da klarte ikke Høyre å beholde mandatet. På Stortinget var Dagfinn Hjertenes først medlem av energi- og industrikomiteen. Etter regjeringsskiftet i november 1990 var han medlem av forsvarskomiteen. Begge komiteer dekket saksområder som stod hans hjerte nær. Det er ikke tilfeldig at hans ordførertid ble sterkt preget av hans engasjement for å gi Flora en skikkelig andel i oljeeventyret – noe som også resulterte i at Flora fikk sin oljebase.

For Dagfinn Hjertenes ble årene etter at han var på Stortinget, uhyre aktive. Han etablerte seg først som selvstendig næringsdrivende, men ble i 1996 ansatt som næringssjef i Flora kommune. Han fortsatte også sitt lokalpolitiske engasjement som leder av Flora Høyre frem til 1996 og som medlem av Flora kommunestyre fra 1995 til 1997. I perioden 1999–2003 var han også varamedlem til fylkestinget.

I 1994 ble han valgt til medlem av Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige. I 2002 ble han valgt til ombudsmann og leder for begge nemndene. Dagfinn Hjertenes hadde en form og en arbeidsstil som gjorde ham nærmest skreddersydd til oppgaven som ombudsmann. Både hans utdannelsesbakgrunn og hans år i forsvarskomiteen gjorde at han var svært godt rustet til arbeidet, og han var glødende opptatt av vernepliktige og befal i både tjeneste og velferd.

I tillegg til de mange offentlige og partipolitiske verv påtok Dagfinn Hjertenes seg et utall andre oppgaver på mange felt – ikke minst innenfor idretten og innenfor lokal og regional næringsutvikling og næringsdrift. Det er ikke mulig å gå inn på dem alle, men samlet viser alt dette at Dagfinn Hjertenes hadde et bredt samfunnsengasjement som bare de færreste kan stille opp med.

I lokalpressen i Sogn og Fjordane er det gitt mange karakteristikker av Dagfinn Hjertenes. De har alle det til felles at de understreker hans gode humør og store omgjengelighet. Ellers er «entreprenørordfører», «pådriver», «dyktig problemløser» og «god rådgiver» beskrivelser som går igjen. Dette er beskrivelser som alle som fikk gleden av å samarbeide med Dagfinn Hjertenes på Stortinget og i ombudsmannsnemndene, kan slutte seg til uten reservasjoner.

Vi minnes Dagfinn Hjertenes for hans innsats på Stortinget og for hans arbeid som Stortingets ombudsmann for Forsvaret og for sivile tjenestepliktige, og lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Det foreligger tre permisjonssøknader:

  • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Jan Petersen i tiden fra og med 30. mars til og med 4. april for å delta i Det europeiske folkepartis (EPPs) kongress i Roma og møte i NATO-parlamentarikerforsamlingen i Oman.

  • fra representanten Trond Helleland om fødselspermisjon i tiden fra og med 30. mars til og med 7. april.

  • Fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om fødselspermisjon for representanten Robert Eriksson i tiden fra og med 3. april til og med 2. mai.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • 1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  • 2. Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden: For Akershus fylke: Cathrin BretzegFor Buskerud fylke: Beate Heieren HundhammerFor Nord-Trøndelag fylke: Endre Skjervø

Presidenten: Cathrin Bretzeg foreslås innvalgt i Lagtinget for den tid hun møter for Jan Petersen. – Det anses vedtatt.

Cathrin Bretzeg og Beate Heieren Hundhammer er til stede og vil ta sete.

Valg av settepresidenter

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges to settepresidenter for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Solveig Horne og Kenneth Svendsen. – Andre forslag foreligger ikke, og Solveig Horne og Kenneth Svendsen anses enstemmig valgt som settepresidenter for Stortingets møte i dag.

Representanten Hans Olav Syversen vil fremsette et privat forslag.

Hans Olav Syversen (KrF) [10:09:02]: På vegne av representanten May-Helen Molvær Grimstad og meg selv har jeg gleden av å fremme et forslag om å fjerne dokumentavgiften når samboere med felles barn selger bolig til hverandre.

Presidenten: Representanten Olemic Thommessen vil fremsette et privat forslag.

Olemic Thommessen (H) [10:09:28]: På vegne av representantene Erna Solberg, André Oktay Dahl og meg selv vil jeg fremsette et forslag om at Regjeringen utreder og kommer tilbake med en generell og overordnet lovgivning hva angår diskriminering uavhengig av grunnlag.

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig måte.