Stortinget - Møte torsdag den 30. mars 2006 kl. 10

Dato: 30.03.2006
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Interpellasjon fra representanten Hans Frode Kielland Asmyhr til landbruks- og matministeren:
  «På grunn av WTO-forhandlingene, økende krav fra forbrukere og industri står det norske landbruket overfor store omstillinger i årene som kommer. Regjeringen møter dette på en svært lite offensiv måte ved at den ikke vil komme med signaler om en ny landbrukspolitikk før WTO-forhandlingene er avsluttet. Dette skaper stor usikkerhet blant norske bønder. Norge har store muligheter til å ha et robust landbruk også i fremtiden, men dette må møtes på en offensiv måte, ved økt fokus på omstilling og nyskaping.
  Hvordan mener statsråden at norsk landbrukspolitikk bør se ut i fremtiden, når Norge må innrette seg etter nye internasjonale forhold?»

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet i 2004 ((Innst. S. nr. 92 (2005-2006), jf. St.meld. nr. 44 (2004-2005)))

 • Sak nr. 3

  Interpellasjon fra representanten Lodve Solholm til kommunal- og regionalministeren:
  «Vallova er blitt endra ved fleire høve for å få ei meir rettvis valordning. Stortingsvalet i 2005 viste at vallova heller ikkje etter siste endring i god nok grad sikrar ei representativ fordeling av mandat til Stortinget, ut frå talet stemmer gitt til dei ulike politiske partia. Mange veljarar har reagert sterkt på dette mishøvet.
  Vil Regjeringa utgreie og fremje forslag om naudsynte endringar i vallova som sikrar at partia som har fleirtal i folket, også i størst mogeleg grad vert sikra fleirtal i Stortinget?»

 • Sak nr. 4

  Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen til miljøvernministeren:
  «Direktoratet for naturforvaltning har startet et arbeid for å revidere jakttidsrammene. Flere regjeringer har stimulert til næringsutvikling knyttet til jakt og annen utmarksdrift. Dette er viktig for å skape et mer robust landbruk. Det dreier seg om inntektsmuligheter som ikke krever støtte, subsidiering eller beskyttelse for å utnyttes. Profesjonell utvikling av et variert og videreutviklet produkttilbud lider av at sesongen er svært kort for de fleste viltarter. Dette begrenser mulighetene for å investere i produktutvikling og infrastruktur. Dermed hindres distriktene i å utvikle produkter som kan gi høyere verdiskaping og større omsetning. Sverige har bl.a. vesentlig mer utvidede jakttidsrammer. Dette er en konkurransedreining i norske tilbyderes disfavør.
  Vil statsråden foreta seg noe for å sidestille Norge med Sverige på dette området?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 13.47.