Stortinget - Møte fredag den 29. september 2006 kl. 13.10

Dato: 29.09.2006

Referatsaker

Referat

 • 1.(271)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2005-2006 (Dokument nr. 11 (2005-2006))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(272)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset og Per-Kristian Foss om alternative modeller for vurdering av søkernes funksjonsevne og medisinske forhold i uføresaker (Dokument nr. 8:106 (2005-2006))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(273)

  Tiltak for å begrense elektrisitetsbruken i husholdninger (St.prp. nr. 82 (2005-2006))

 • 4.(274)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Andersen, Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Tord Lien og Ketil Solvik-Olsen om nødvendige endringer for å skape nødvendig tillit mellom befolkningen i rovdyrutsatte områder og myndighetene (Dokument nr. 8:111 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 5.(275)

  Samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 20. oktober 2005 om å verne og fremme et mangfold av kulturuttrykk (St.prp. nr. 76 (2005-2006))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen før innstilling avgis.

 • 6.(276)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Olemic Thommessen, Ine Marie Eriksen og Kari Lise Holmberg om kartlegging av språkferdigheter på helsestasjonens fireårskontroll (Dokument nr. 8:103 (2005-2006))

 • 7.(277)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth, Olemic Thommessen, May-Helen Molvær Grimstad og Trine Skei Grande om å bedre vilkårene og rammebetingelsene for frivillig sektor (Dokument nr. 8:107 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 8.(278)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 51/2006 av 28. april 2006 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning nr. 1158/2005 om konjunkturstatistikk (St.prp. nr. 83 (2005-2006))

 • 9.(279)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 59/2006 av 2. juni 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2005/68/EF av 16. november 2005 om gjenforsikring (St.prp. nr. 84 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10.(280)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Australia, undertegnet i Canberra den 8. august 2006 (St.prp. nr. 85 (2005-2006))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 11.(281)

  Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) – strukturen til klareringsstyresmakta (St.meld. nr. 24 (2005-2006))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 12.(282)

  Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer. (St.meld. nr. 25 (2005-2006))

 • 13.(283)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Olemic Thommessen, Trond Helleland, André Oktay Dahl og Martin Engeset om å innskrenke de statlige begrensningene for salgstid for øl og annen alkoholholdig drikk i butikk (Dokument nr. 8:108 (2005-2006)

 • 14.(284)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Jon Jæger Gåsvatn, Vigdis Giltun og Jan Henrik Fredriksen om OPS-prosjekter (offentlig, privat samarbeid) knyttet til fremtidige sykehusutbygginger (Dokument nr. 8:110 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 12–14 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 15.(285)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn, Åse M. Schmidt og Bård Hoksrud om etablering av en ordning med fritt skolemateriell for elever i videregående skole som bok- og materialkort (Dokument nr. 8:112 (2005-2006))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 16.(286)

  Hjarte for heile landet. Om distrikts- og regionalpolitikken (St.meld. nr. 21 (2005-2006))

 • 17.(287)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Kari Lise Holmberg, Olemic Thommessen og Bent Høie om utvidelse av åpningstiden i offentlig sektor (Dokument nr. 8:109 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 18.(288)

  Riksrevisjonens undersøkelse av akuttmedisinsk beredskap i spesialisthelsetjenesten (Dokument nr. 3:9 (2005-2006))

 • 19.(289)

  Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen (Dokument nr. 3:10 (2005-2006))

 • 20.(290)

  Riksrevisjonens undersøkelse av integrering av likestilling i norsk bistand til Nicaragua og Uganda (Dokument nr. 3:11 (2005-2006))

 • 21.(291)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med kartlegging og overvåking av biologisk mangfold og forvaltning av verneområder (Dokument nr. 3:12 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 18–21 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 22.(292)

  Dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2006 og fisket etter avtalane i 2004 og 2005 (St.meld. nr. 22 (2005-2006))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 23.(293)

  Utbygging og finansiering av E18 Langåker – Bommestad i Vestfold (St.prp. nr. 78 (2005-2006))

 • 24.(294)

  Utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken – Re grense i Vestfold (St.prp. nr. 80 (2005-2006))

  Enst.: Nr. 23 og 24 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 25.(295)

  Samtykke til inngåelse av en rammeavtale av 8. juni 2005 mellom Norge og Amerikas Forente Stater om forhåndslagring og forsterkning av Norge (St.prp. nr. 77 (2005-2006))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 26.(296)

  Samtykke til at Norge deltar i det multilaterale gjeldssletteinitiativet «Multilateral Debt Relief Initiative» (MDRI) (St.prp. nr. 79 (2005-2006))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

 • 27.(297)

  Endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2006 under Utenriksdepartementet, Justis- og politidepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet som følge av situasjonen i Midtøsten (St.prp. nr. 81 (2005-2006))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen, unntatt kap. 440, som sendes justiskomiteen, og kap. 702, 720 og 732, som sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 28.(298)

  Gjennomføring av europapolitikken (St.meld. nr. 23 (2005-2006))

 • 29.(299)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Finn Martin Vallersnes og Inge Lønning om støtte til opposisjonen i Hviterussland (Dokument nr. 8:104 (2005-2006))

 • 30.(300)

  Forslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg og Finn Martin Vallersnes om behandling av EØS-saker i Stortinget (Dokument nr. 8:105 (2005-2006))

 • 31.(301)

  Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2004

  Enst.: Nr. 28–31 sendes utenrikskomiteen.

 • 32.(302)

  Endringer i de faste komiteers sammensetning (S. nr. 242 (2005-2006))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Vi skal nå avslutte det 150. storting, det første i inneværende valgperiode.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 92 møter, mens det har vært 36 møter i Odelstinget og 11 i Lagtinget. Det har vært 11 kveldsmøter i Stortinget og seks i Odelstinget. Sju møter har vart utover reglementsmessig tid, kl. 22, og fire av dem har gått utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 216 saker for Stortinget, fordelt på 87 stortingsproposisjoner, 103 odelstingsproposisjoner og 26 stortingsmeldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 113 Dokument nr. 8-forslag. Hvis vi summerer disse og stortingsproposisjoner og odelstingsproposisjoner fra Regjeringen, utgjør Dokument nr. 8-forslagene litt i overkant av en tredjedel av de forslag Stortinget har fått til behandling.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget og avdelingene, er 242 innstillinger til Stortinget og 76 til Odelstinget. I tillegg til dette kommer budsjettinnstillingene.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med 14 redegjørelser, inkludert trontalen og erklæringen fra regjeringen Stoltenberg.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 257, mens det har vært 103 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 55 interpellasjoner. Og Regjeringen har fått 1 240 skriftlige spørsmål fra Stortinget.

På antall anmodningsvedtak merker vi at Regjeringen har flertallet i Stortinget bak seg. Det er nå nemlig kun åtte mot 172 i forrige storting.

Av saker som er behandlet av dette storting, vil presidenten nevne:

 • helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten

 • endringer i ny arbeidsmiljølov

 • forvaltningsplan for det marine miljø i Barentshavet og utenfor Lofoten

 • utvidelse av fedrekvoten ved fødsel

 • obligatorisk tjenestepensjon

 • politiets rolle og oppgaver

 • økonomien i Den norske kirke

 • rapporten fra Mehamn-kommisjonen

 • Hardangerbrua i Hordaland

Til slutt vil presidenten nevne to endringer i Stortingets forretningsorden som blir gjeldende fra og med det storting vi åpner til uka. Det er utvidelsen av den reglementsmessige tid for formiddagsmøtet fra kl. 15.00 til 16.00, og at private forslag, de såkalte Dokument nr. 8-forslag, heretter skal hete representantforslag.

Presidenten vil så takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og erklære forhandlingene i det 150. storting for avsluttet.

Representantene oppfordres så til å skrive under Stortingets og avdelingenes protokoller. Lagtingsprotokollen er utlagt i lagtingssalen, mens protokollene for Stortinget og Odelstinget kan underskrives her i salen.