Stortinget - Møte tirsdag den 6. februar 2007 kl. 10

Dato: 06.02.2007

Formalia

Presidenten: Representanten Hans Olav Syversen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten foreslår at det velges en settepresident for Stortingets møter i dag og for resten av inneværende uke – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Gunn Olsen. – Andre forslag foreligger ikke, og Gunn Olsen anses enstemmig valgt som settepresident for inneværende uke.

Statsråd Sylvia Brustad overbrakte 2 kgl. proposisjoner (se under Referat).