Stortinget - Møte mandag den 16. april 2007 kl. 12

Dato: 16.04.2007

Referatsaker

Referat

 •  1.(173)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Arne Sortevik, Karin S. Woldseth og Kari Kjønaas Kjos om å sørge for at ofrene etter bombingen av Laksevåg og Holen skole får sine søknader om krigspensjon vurdert på nytt (Dokument nr. 8:64 (2006-2007))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 •  2.(174)

  Sammenslåing av Statoil og Hydros petroleumsvirksomhet (St.prp. nr. 60 (2006-2007))

 •  3.(175)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Per-Willy Amundsen, Torbjørn Andersen og Tord Lien om å gi kommunene vetorett mot vindmølleutbygging (Dokument nr. 8:58 (2006-2007))

 •  4.(176)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien, Torbjørn Andersen og Thore A. Nistad om bruk av beltevogn til persontransport (Dokument nr. 8:60 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  5.(177)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Bjørg Tørresdal og Laila Dåvøy om kommunalt selvstyre når det gjelder utplassering av gevinstautomater (Dokument nr. 8:59 (2006-2007))

 •  6.(178)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli og Jan Tore Sanner om å gi rett til foreldrepenger uavhengig av 6-måneders regelen i forbindelse med etterfølgende barn, når barn fødes med kort mellomrom (Dokument nr. 8:62 (2006-2007))

 •  7.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl og Martin Engeset om full gjennomgang av forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barnevernsinstitusjoner (Dokument nr. 8:63 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes familie- og kulturkomiteen.

 •  8.(180)

  Kredittmeldinga 2006 (St.meld. nr. 23 (2006-2007))

 •  9.(181)

  Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2006 (St.meld. nr. 24 (2006-2007))

 • 10.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Olav Syversen, Bjørg Tørresdal og Ingebrigt S. Sørfonn om videreutvikling av etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond – utland (Dokument nr. 8:57 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes finanskomiteen.

 • 11.(183)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli, Børge Brende og Trond Helleland om en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering (Dokument nr. 8:56 (2006-2007))

 • 12.(184)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunvald Ludvigsen og André N. Skjelstad om å legge til rette for vaktmestertjenester til eldre (Dokument nr. 8:65 (2006-2007))

 • 13.(185)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad og Gunvald Ludvigsen om å legge til rette for at foreldre med funksjonshemmede barn kan motta en omsorgslønn (Dokument nr. 8:66 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 11–13 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 14.(186)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Elisabeth Aspaker og Bent Høie om å legge til rette for økt analysekapasitet for DNA, styrket nasjonal kompetanse og økt oppklaring av kriminalitet (Dokument nr. 8:61 (2006-2007))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 15.(187)

  Pensjonar frå statskassa (St.prp. nr. 59 (2006-2007))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 16.(188)

  Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2006 (Dokument nr. 20 (2006-2007))

 • 17.(189)

  Stortingets ombudsmann for forvaltningens skriv datert 13. mars 2007 med forslag til endringer i lov og instruks for Stortingets ombudsmann for forvaltningen

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 18.(190)

  Delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland (St.prp. nr. 57 (2006-2007))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 19.(191)

  Endringer under enkelte kapitler i statsbudsjettet for 2007 under Utenriksdepartementet og Justis- og politidepartementet i forbindelse med NATOs uformelle utenriksministermøte i Oslo 26.–27. april 2007 (St.prp. nr. 58 (2006-2007))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.