Stortinget - Møte torsdag den 26. april 2007 kl. 10

Dato: 26.04.2007

Referatsaker

Referat

  • 1.(198)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum og Gunnar Kvassheim om økt forskningsinnsats ved Zeppelin-observatoriet i Ny-Ålesund (Dokument nr. 8:71 (2006-2007))

  • 2.(199)

    Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Solveig Horne og Ketil Solvik-Olsen om fornyet behandling av vedtatt vern av Åbødalsvassdraget i Sauda (Dokument nr. 8:72 (2006-2007))

    Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.