Stortinget - Møte mandag den 4. juni 2007 kl. 12

Dato: 04.06.2007

Referatsaker

Referat

 • 1.(252)

  Trygdeoppgjeret 2007 (St.prp. nr. 83 (2006-2007))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(253)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Harald T. Nesvik og Ketil Solvik-Olsen om Kyoto-tiltak med vekt på kostnadseffektivitet og nytte for miljøet (Dokument nr. 8:97 (2006-2007))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(254)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Elisabeth Aspaker, André Oktay Dahl, Sonja Irene Sjøli og Svein Flåtten om utredning og innføring av Internettbasert tjenesteportal til bruk ved kjøp av plasser i barneverntiltak (Dokument nr. 8:98 (2006-2007))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(255)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 160/2006 av 8. desember 2006 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/43/EF av 17. mai 2006 om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper m.v. (St.prp. nr. 81 (2006-2007))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(256)

  Endringar i statsbudsjettet for 2007 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar (St.prp. nr. 80 (2006-2007))

 • 6.(257)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om krav til vandelsattest for personer som jobber innenfor pleie- og omsorgstjenestene (Dokument nr. 8:99 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7.(258)

  Halden fengsel (St.prp. nr. 84 (2006-2007))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 8.(259)

  Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2007 mv. (St.prp. nr. 82 (2006-2007))

 • 9.(260)

  Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion (St.meld. nr. 31 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 10.(261)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Forvaltningen av Svalbard (Dokument nr. 3:8 (2006-2007))

 • 11.(262)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis (Dokument nr. 3:9 (2006-2007))

 • 12.(263)

  Riksrevisjonens undersøkelse av skatteoppkrevernes innkreving og stedlige arbeidsgiverkontroll – oppfølging av Dokument nr. 3:12 (1999-2000) og Dokument nr. 3:5 (2001-2002) (Dokument nr. 3:10 (2006-2007))

  Enst.: Nr. 10–12 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.