Stortinget - Møte tirsdag den 5. februar 2008 kl. 10

Dato: 05.02.2008

Referatsaker

Referat

 • 1.(126)

  Endring i statsbudsjettet for 2008 under kap. 1441 Statens forurensningstilsyn post 73. Tilskudd til biloppsamlingssystemet (St.prp. nr. 37 (2007-2008))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 2.(127)

  Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 131/2007 av 28. september 2007 om innlemming i EØS-avtala av EU-handlingsprogrammet for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III 2007-2013) (St.prp. nr. 34 (2007-2008))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 3.(128)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om narkotikaførebygging og -informasjon (2007-2013) (St.prp. nr. 35 (2007-2008))

 • 4.(129)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013) (St.prp. nr. 36 (2007-2008))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(130)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Odd Einar Dørum, Trine Skei Grande, Leif Helge Kongshaug og Borghild Tenden om lærerløft for lærere i grunn- og videregående skole. (Dokument nr. 8:47 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(131)

  Verksemda til Posten Norge AS (St.meld. nr. 12 (2007-2008))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37a før møtet heves? - Møtet er hevet.