Stortinget - Møte mandag den 28. april 2008 kl. 12

Dato: 28.04.2008

Sak nr. 12

Forslag fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. april 2008 (jf. Innst. O. nr. 42):
«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det nedfelles i forskrifter at UNHCRs retningslinjer for religionsforfølgelse legges til grunn av UDI og UNE i behandlingen av saker hvor beskyttelse påberopes på grunnlag av religiøs forfølgelse.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 2977)

Votering i sak nr. 12

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 8. april 2008. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det nedfelles i forskrifter at UNHCRs retningslinjer for religionsforfølgelse legges til grunn av UDI og UNE i behandlingen av saker hvor beskyttelse påberopes på grunnlag av religiøs forfølgelse.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 92 mot 11 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 13.03.18)