Stortinget - Møte tysdag den 20. mai 2008 kl. 10

Dato: 20.05.2008

Referatsaker

Sak nr. 15 [13:28:20]

Referat

 • 1.(235)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommessen, Martin Engeset, Sonja Irene Sjøli og Elisabeth Røbekk Nørve om utredning av forholdene for mennesker som utfører omsorgsoppgaver for egne familiemedlemmer og mottar omsorgslønn (Dokument nr. 8:113 (2007-2008))

  Samr.: Blir sendt arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(236)

  Samtykke til endring av IMFs statutter for å utvide organisasjonens investeringsmandat og for å gjennomføre en reform av kvoter og stemmerett, og om samtykke til en økning av Norges kvote i IMF (St.prp. nr. 58 (2007-2008))

 • 3.(237)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008 (St.prp. nr. 59 (2007-2008))

 • 4.(238)

  Revidert nasjonalbudsjett 2008 (St.meld. nr. 2 (2007-2008))

  Samr.: Nr. 2-4 blir sende finanskomiteen.

 • 5.(239)

  Investeringar i Forsvaret (St.prp. nr. 55 (2007-2008))

  Samr.: Blir send forsvarskomiteen.

 • 6.(240)

  Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning (St.meld. nr. 22 (2007-2008))

  Samr.: Blir send forsvarskomiteen, som legg sitt framlegg til tilråding fram for justiskomiteen til uttale før tilrådinga blir lagd fram.

 • 7.(241)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Robert Eriksson, Jan-Henrik Fredriksen og Vigdis Giltun om en opptrappingsplan for å gjennomføre vedtatt handligsplan for diabetes (Dokument nr. 8:114 (2007-2008))

 • 8.(242)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om en gjennomgang av ordningen med Norsk Pasientskadeerstatning for å bedre pasientenes rettigheter og vilkår (Dokument nr. 8:115 (2007-2008))

  Samr.: Nr. 7 og 8 blir sende helse- og omsorgskomiteen.

 • 9.(243)

  Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) 2008-2013 (St.prp. nr. 56 (2007-2008))

  Samr.: Blir send kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, som legg sitt framlegg til tilråding fram for utanrikskomiteen til uttale før tilrådinga blir lagd fram.

 • 10.(244)

  Kommuneproposisjonen 2009 (St.prp. nr. 57 (2007-2008))

 • 11.(245)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Kari Lise Holmberg, Elisabeth Aspaker, Inge Lønning, Trond Helleland, Olemic Thommessen og André Oktay Dahl om å styrke personvernet og sikre en forsvarlig forvaltning av personsensitiv informasjon (Dokument nr. 8:111 (2007-2008))

 • 12.(246)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per-Willy Amundsen, Åge Starheim og Ib Thomsen om å gi kommunene vetorett mot etablering av asylmottak (Dokument nr. 8:116 (2007-2008))

 • 13.(247)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie og Martin Engeset om modernisering og forbedring av bostøtteordningen (Dokument nr. 8:117 (2007-2008))

  Samr.: Nr. 10-13 blir sende kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 14.(248)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om utarbeidelse av en reiselivsmelding (Dokument nr. 8:112 (2007-2008))

  Samr.: Blir sendt næringskomiteen.

 • 15.(249)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik, Ulf Leirstein, Hans Frode Kielland Asmyhr og Bård Hoksrud om en samlet plan for fullføring av utbyggingen av E18 Vinterbro - Riksgrensen i Akershus med avklart statlig finansiering (Dokument nr. 8:110 (2007-2008))

  Samr.: Blir sendt transport- og kommunikasjonskomiteen.