Stortinget - Møte fredag den 6. juni 2008 kl. 10

Dato: 06.06.2008

Referatsaker

Sak nr. 5 [13:57:26]

Referat

 • 1.(268)

  Trygdeoppgjeret 2008 (St.prp. nr. 65 (2007-2008))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(269)

  Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap (St.prp. nr. 67 (2007-2008))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 3.(270)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar (St.prp. nr. 66 (2007-2008))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 4.(271)

  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. (St.prp. nr. 68 (2007-2008))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 5.(272)

  Jordbruksoppgjøret 2008 - endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m. (St.prp. nr. 69 (2007-2008))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 6.(273)

  Eksport av forsvarsmateriell frå Noreg i 2007, eksportkontroll og internasjonalt ikkje-spreiingssamarbeid (St.meld. nr. 29 (2007-2008))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? - Møtet er hevet.