Stortinget - Møte torsdag den 19. juni 2008 kl. 10

Dato: 19.06.2008

Sak nr. 33

Forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2008 (jf. Innst. O. nr. 61):
«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å gi selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, rett til:
- 100 pst. dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)
- 100 pst. dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G).»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3953)

Votering i sak nr. 33

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2008:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å gi selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, rett til:

- 100 pst. dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)

- 100 pst. dekning av pleiepenger og opplærings penger (inntil 6 G).»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 54 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 22.53.44)