Stortinget - Stortingets sammentreden 1. oktober 2008 kl. 13.

Dato: 01.10.2008
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

STORTINGETS SAMMENTREDEN

År 2008 onsdag den 1. oktober kl. 13 trådte Norges 153. storting sammen i stortingsbygningen i Oslo.

Første representant for Aust‑Agder fylke, Freddy de Ruiter, tok ordet og uttalte:

Jeg vil anmode det forrige stortings president, Thorbjørn Jagland, om midlertidig å lede Stortingets forhandlinger.

Thorbjørn Jagland (A) (fra salen): Hvis ingen har noe å innvende, vil jeg etterkomme anmodningen.

Thorbjørn Jagland inntok så presidentplassen.

Presidenten: Fungerende president vil anmode sekretæren for det forrige storting, Signe Øye, om midlertidig å fungere som sekretær.

Det ble deretter foretatt navneopprop.

Følgende representanter var fraværende: Inger Løite, Åse Gunhild Woie Duesund, Morten Høglund, Jan Petersen, Gunvor Eldegard, Åslaug Haga, Trond Helleland, Lise Christoffersen, Eva M. Nielsen, Per Rune Henriksen, Gjermund Hagesæter, Karin S. Woldseth, Dag Ole Teigen, Karita Bekkemellem, May‑Helen Molvær Grimstad, Eli Sollied Øveraas, Bjørn Jacobsen, Thore A. Nistad, Per‑Kristian Foss, Akhtar Chaudhry, Trine Skei Grande, Øyvind Vaksdal, Bent Høie, Trond Lode, Bendiks H. Arnesen, Øyvind Korsberg, Lena Jensen, Gunn Karin Gjul, Børge Brende, Eva Kristin Hansen, Anders Anundsen, Inga Marte Thorkildsen og Irene Johansen.

Følgende representanter hadde meldt forfall: Inger Løite, Åse Gunhild Woie Duesund, Morten Høglund, Jan Petersen, Gunvor Eldegard, Trond Helleland, Per Rune Henriksen, Dag Ole Teigen, Karita Bekkemellem, Bjørn Jacobsen, Thore A. Nistad, Per‑Kristian Foss, Akhtar Chaudhry, Bent Høie, Trond Lode, Øyvind Korsberg og Inga Marte Thorkildsen.

Fra de øvrige fraværende representantene forelå det permisjonssøknader (se nedenfor).

Presidenten: Fungerende president foreslår at den sist benyttede forretningsorden blir gjort gjeldende. – Det anses vedtatt.

Det foreligger en rekke permisjonssøknader:

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eva M. Nielsen fra og med 1. oktober og inntil videre

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Eli Sollied Øveraas fra og med 1. oktober og inntil videre

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Åslaug Haga fra og med 1. oktober og inntil videre

  • fra Høyres stortingsgruppe om permisjon for representanten Børge Brende fra og med 1. oktober og ut Stortingets vårsesjon på grunn av hans stilling i World Economic Forum i Genève

  • fra representantene Anders Anundsen, Bendiks H. Arnesen, Trine Skei Grande, Gjermund Hagesæter, Eva Kristin Hansen og Lena Jensen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 17. oktober – alle for å delta i De forente nasjoners 63. ordinære generalforsamling i New York

  • fra representantene Lise Christoffersen, Gunn Karin Gjul, Øyvind Vaksdal og Karin S. Woldseth om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 3. oktober – alle for å delta i Europarådets parlamentariske forsamlings 2008‑sesjon, 4. del, i Strasbourg

  • fra representantene May‑Helen Molvær Grimstad og Irene Johansen om permisjon i tiden fra og med 1. oktober til og med 31. oktober – begge for å delta i høstkurs ved Forsvarets høgskole

  • fra Senterpartiets stortingsgruppe om fødselspermisjon for representanten Trond Lode i tiden fra og med 2. oktober til og med 18. desember

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om fødselspermisjon for representanten Sverre Myrli i tiden fra og med 6. oktober til og med 26. oktober

  • fra representanten Per Ove Width om permisjon i tiden fra og med 6. oktober til og med 10. oktober for å delta i møte i NATOs parlamentariske forsamling i Abu Dhabi

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Sør‑Trøndelag fylke, Linda C. Hofstad Helleland, har for tiden fødselspermisjon og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget i tiden fra og med 1. oktober til og med 31. desember under representanten Børge Brendes permisjon.

Fra første vararepresentant for Møre og Romsdal fylke, Oddbjørn Vatne, foreligger søknad om å bli fritatt for å møte i Stortinget under representanten Eli Sollied Øveraas’ permisjon, av velferdsgrunner.

Disse søknadene foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden:

For Akershus fylke: Anita Orlund og Kari Mette Prestrud

For Buskerud fylke: Nina Mjøberg

For Finnmark fylke: Ann‑Kristin Engstad

For Hordaland fylke: Georg Indrevik og Roald Stenseide

For Møre og Romsdal fylke: Modulf Aukan og Jenny Klinge

For Oslo: Alvhild Hedstein

For Rogaland fylke: Bente Thorsen og Magnhild Eia

For Troms fylke: Knut Werner Hansen og Ole‑Anton Teigen

For Sør‑Trøndelag fylke: Knut Gravråk, Linda C. Hofstad Helleland, Michael Momyr og Oddlaug Børseth Brekken

For Vestfold fylke: Jan Fredrik Vogt og Merete Hannevig

For Østfold fylke: Thor Erik Forsberg

– Det anses vedtatt.

Kari Mette Prestrud, Nina Mjøberg, Ann‑Kristin Engstad, Georg Indrevik, Roald Stenseide, Modulf Aukan, Jenny Klinge, Alvhild Hedstein, Bente Thorsen, Knut Werner Hansen, Ole‑Anton Teigen, Knut Gravråk, Michael Momyr, Oddlaug Børseth Brekken, Jan Fredrik Vogt og Thor Erik Forsberg er til stede og vil ta sete.

Valg av presidenter og sekretærer

Presidenten: Det skal så foretas valg av presidenter og sekretærer.

Fungerende president vil i den forbindelse referere forretningsordenens § 4 femte ledd, som lyder:

«Ved det første valg i valgperioden av presidenter og visepresidenter foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode gjelder reglene i § 44 første ledd bokstav d første og annet punktum.»

Nevnte bestemmelse i forretningsordenen innebærer altså at valg av presidenter og visepresidenter nå kan foretas på vanlig måte, uten bruk av stemmesedler. Fungerende president vil da foreslå at vi stemmer på vanlig måte. – Det anses vedtatt.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Hill‑Marta Solberg (A): Jeg har den glede å foreslå Thorbjørn Jagland.

Presidenten: Thorbjørn Jagland er forslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Hill‑Marta Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets visepresident.

Siv Jensen (FrP): Jeg har den glede å forslå Carl I. Hagen.

Presidenten: Carl I. Hagen er foreslått valgt til Stortingets visepresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Siv Jensen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og visesekretær samt første og andre varapresident og varasekretær i Stortinget.

Presidenten ber om forslag på sekretær.

Hill‑Marta Solberg (A): Jeg foreslår Signe Øye.

Presidenten: Signe Øye er foreslått valgt til Stortingets sekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Hill‑Marta Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på visesekretær.

Siv Jensen (FrP): Jeg foreslår Karin S. Woldseth.

Presidenten: Karin S. Woldseth er foreslått som visesekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Siv Jensen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så velges første og andre varapresident i Stortinget. Presidenten vil først be om forslag på første varapresident.

Hill‑Marta Solberg (A): Jeg foreslår Eirin Faldet.

Presidenten: Eirin Faldet er foreslått som første varapresident i Stortinget. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Hill‑Marta Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Stortinget har da kommet til valget av andre varapresident. Presidenten ber om forslag.

Siv Jensen (FrP): Jeg foreslår Lodve Solholm.

Presidenten: Lodve Solholm er foreslått som andre varapresident. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Siv Jensen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det skal så til slutt velges varasekretær. Presidenten ber om forslag.

Erna Solberg (H): Jeg foreslår Kari Lise Holmberg.

Presidenten: Kari Lise Holmberg er foreslått som varasekretær. – Andre forslag foreligger ikke.

Votering:Forslaget fra Erna Solberg ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten foreslår at de innkalte vararepresentantene Ann‑Kristin Engstad, Modulf Aukan, Bente Thorsen, Jan Fredrik Vogt og Thor Erik Forsberg innvelges i Lagtinget for den tid de møter for henholdsvis representantene Eva M. Nielsen, May‑Helen Molvær Grimstad, Øyvind Vaksdal, Per Ove Width og Irene Johansen. – Det anses vedtatt.

Presidenten foreslår at Stortinget nå avbryter sine forhandlinger for at Lagtinget og Odelstinget kan tre sammen og velge presidenter og sekretærer. – Det anses vedtatt.

Stortinget fortsetter sine forhandlinger etter at Lagtinget og Odelstinget har konstituert seg.

Møtet hevet kl. 13.26.