Stortinget - Møte torsdag den 20. november 2008 kl. 10

Dato: 20.11.2008

Referatsaker

Sak nr. 13 [18:52:48]

Referat

 • 1.(60)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Arbeids‑ og inkluderingsdepartementet (St.prp. nr. 16 (2008–2009))

   Samr.: Blir send arbeids‑ og sosialkomiteen med unntak av kap. 651, 670, 681, 690, 691, 3651, 3670 som blir sende kommunal‑ og forvaltningskomiteen.

 • 2.(61)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Miljøverndepartementet (St.prp. nr. 15 (2008–2009))

 • 3.(62)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Olje‑ og energidepartementet (St.prp. nr. 26 (2008–2009))

   Samr.: Nr. 2 og 3 blir sende energi‑ og miljøkomiteen.

 • 4.(63)

  Endringar i statsbudsjettet 2008 under Barne‑ og likestillingsdepartementet (St.prp. nr. 25 (2008–2009))

   Samr.: Blir send familie‑ og kulturkomiteen.

 • 5.(64)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Kultur‑ og kyrkjedepartementet (St.prp. nr. 27 (2008–2009))

   Samr.: Blir send familie‑ og kulturkomiteen med unntak av kap. 340, 341, 3340, 3341 som blir sende kyrkje‑, utdannings‑ og forskingskomiteen.

 • 6.(65)

  Endringar i statsbudsjettet under Forsvarsdepartementet for 2008 (St.prp. nr. 14 (2008–2009))

   Samr.: Blir send forsvarskomiteen.

 • 7.(66)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse‑ og omsorgsdepartementet (St.prp. nr. 13 (2008–2009))

   Samr.: Blir send helse‑ og omsorgskomiteen.

 • 8.(67)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis‑ og politidepartementet (drift av redningshelikoptertenesta) (St.prp. nr. 20 (2008–2009))

   Sam.: Blir send justiskomiteen.

 • 9.(68)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Justis‑ og politidepartementet (St.prp. nr. 21 (2008–2009))

   Samr.: Blir send justiskomiteen med unntak av kap. 456, 3456 som blir sende transport‑ og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(69)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Jan Arild Ellingsen, Jørund Rytman og Øyvind Korsberg om forslag til tiltakspakke for å møte bemanningskrisen i politiet (Dokument nr. 8:15 (2008–2009))

   Samr.: Blir sendt justiskomiteen.

 • 11.(70)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 m.m. under Fiskeri‑ og kystdepartementet (St.prp. nr. 17 (2008–2009))

   Samr.: Blir send kyrkje‑, utdannings‑ og forskingskomiteen med unntak av kap. 1070, 4062 og Del 2 Orienteringssaker til Stortinget, som blir sende til transport‑ og kommunikasjonskomiteen.

 • 12.(71)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Kunnskapsdepartementet (St.prp. nr. 23 (2008–2009))

   Samr.: Blir send kyrkje‑, utdannings‑ og forskingskomiteen med unntak av kap. 231 som blir sendt familie‑ og kulturkomiteen.

 • 13.(72)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Fornyings‑ og administrasjonsdepartementet (St.prp. nr. 28 (2008–2009))

   Samr.: Blir send kommunal‑ og forvaltningskomiteen med unntak av kap. 1 som blir sendt kontroll‑ og konstitusjonskomiteen.

 • 14.(73)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per‑Willy Amundsen, Ib Thomsen, Jan Arild Ellingsen, Ulf Leirstein, Jon Jæger Gåsvatn og Vigdis Giltun om forsøksordning med lukket asylmottak (Dokument nr. 8:12 (2008–2009))

   Samr.: Blir sendt kommunal‑ og forvaltningskomiteen.

 • 15.(74)

  Endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks‑ og matdepartementet (St.prp. nr. 22 (2008–2009))

 • 16.(75)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Nærings‑ og handelsdepartementet (St.prp. nr. 29 (2008–2009))

 • 17.(76)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Korsberg, Hans Frode Kielland Asmyhr og Kåre Fostervold om en strategi for å styrke det aktive private eierskapet i norsk næringsliv (Dokument nr. 8:13 (2008–2009))

 • 18.(77)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan‑Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg om at investeringsfondet for Nordvest‑Russland og investeringsfondet for Øst‑Europa blir slått sammen og forvaltningen av fondene legges til Kirkenes (Dokument nr. 8:14 (2008–2009))

   Sam.: Nr. 15–18 blir sende næringskomiteen.

 • 19.(78)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 mv. under Samferdselsdepartementet (St.prp. nr. 24 (2008–2009))

   Samr.: Blir send transport‑ og kommunikasjonskomiteen.

 • 20.(79)

  Endringar i statsbudsjettet for 2008 under Utanriksdepartementet (St.prp. nr. 19 (2008–2009))

   Samr.: Blir send utanrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdighandsama.

Ber nokon om ordet etter forretningsordenens § 37 a før møtet blir avslutta? – Møtet er slutt.