Stortinget - Møte torsdag den 12. mars 2009 kl. 10

Dato: 12.03.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:17:31]

Referat

 • 1.(140)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Gjermund Hagesæter og Kåre Fostervold om vrakpant på 22 000 kroner for bil som er 20 år eller eldre (Dokument nr. 8:46 (2008–2009))

 • 2.(141)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Svein Flåtten, Linda C. Hofstad Helleland og Peter Skovholt Gitmark om å etablere en ordning som fremmer en raskere utskifting av de eldste og mest forurensende bilene (Dokument nr. 8:49 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(142)

  Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av fellesskapsprogrammet for vern av barn som nyttar Internett og annan kommunikasjonsteknologi (Sikrare Internett) 2009–2013 (St.prp. nr. 44 (2008–2009))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(143)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Jan Arild Ellingsen og Karin S. Woldseth om å fjerne regnskapsplikten for små stiftelser (Dokument nr. 8:47 (2008–2009))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 5.(144)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sonja Irene Sjøli og Inge Lønning om bedre helsetjenester der pasientene bor (Dokument nr. 8:50 (2008–2009))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(145)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schmidt om nødvendige lovendringer slik at kommunene kan innføre brukerstyring med foreldreflertall i skolens brukerstyre (Dokument nr. 8:41 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(146)

  Endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (kjøp av flyruter) (St.prp. nr. 42 (2008–2009))

 • 8.(147)

  Kostnadsauke på rv 283 Øvre Sund bru i Drammen i Buskerud – vidare utbyggjing (St.prp. nr. 45 (2008–2009))

 • 9.(148)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Per Sandberg, Bård Hoksrud, Hans Frode Kielland Asmyhr og Ketil Solvik-Olsen om å få fremlagt en egen stortingsmelding om strategi og tiltak knyttet til effektiv sjøtransport og havnestruktur (Dokument nr. 8:48 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 7–9 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 10.(149)

  Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Island av 3. november 2008 vedrørende grenseoverskridende hydrokarbonforekomster (St.prp. nr. 43 (2008–2009))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Da er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenen § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.