Stortinget - Møte mandag den 23. mars 2009 kl. 12

Dato: 23.03.2009

Referatsaker

Sak nr. 15 [21:59:33]

Referat

 • 1.(163)

  Redegjørelse om situasjonen i arbeids- og velferdsforvaltningen og forslag om tilførsel av ressurser til Arbeids- og velferdsetaten (St.prp. nr. 51 (2008–2009))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2.(164)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Hans Olav Syversen og Ingebrigt S. Sørfonn, om masterplan for reduksjon av nasjonale klimagassutslipp og oppfølging av klimaforliket (Dokument nr. 8:60 (2008–2009))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(165)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Gunnar Kvassheim om å tillate politisk reklame på norsk fjernsyn (Dokument nr. 8:58 (2008–2009))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4.(166)

  Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av terrorisme (St.prp. nr. 50 (2008–2009))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5.(167)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen, Ola T. Lånke, Line Henriette Holten Hjemdal og Bjørg Tørresdal om et styrket og mer likeverdig kulturskoletilbud over hele landet (Dokument nr. 8:61 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 6.(168)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Kvassheim og Leif Helge Kongshaug om åpne møter i kontrollutvalget (Dokument nr. 8:59 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 7.(169)

  Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes regulering av markedet for kopilegemidler (Dokument nr. 3:7 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 8.(170)

  Noregs deltaking i europeiske romfartsprogram (St.prp. nr. 49 (2008–2009))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 9.(171)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 12/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2007/59/EF om sertifisering av lokomotivførere som fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fellesskapet (St.prp. nr. 48 (2008–2009))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.