Stortinget - Møte torsdag den 2. april 2009 kl. 10

Dato: 02.04.2009

Referatsaker

Sak nr. 10 [21:05:58]

Referat

 • 1.(179)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan-Henrik Fredriksen, Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien om å tillate oljeomlasting av russisk olje og gassprodukter i Bøkfjorden ved Kirkenes (Dokument nr. 8:68 (2008–2009))

 • 2.(180)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Linda C. Hofstad Helleland, André Oktay Dahl og Øyvind Halleraker om tiltak for å redusere klimagassutslippene fra offentlig transport (Dokument nr. 8:71 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(181)

  Representantforslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om undersøkelse av forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland (SPU) og om årlig kontroll av Norges Bank (Dokument nr. 8:69 (2008–2009))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 4.(182)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunvald Ludvigsen og Trine Skei Grande om Personvernkommisjonens innstilling, opprettelse av kjernejournal, og sikring av sensitive helseopplysninger (Dokument nr. 8:70 (2008–2009))

 • 5.(183)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Harald T. Nesvik, Jan Arild Ellingsen og Robert Eriksson om en plan for en verdig og helhetlig rusomsorg, med enkeltindividet i fokus. (Dokument nr. 8:73 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(184)

  Melding for 2008 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) (Dokument nr. 4 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.