Stortinget - Møte onsdag den 10. juni 2009 kl. 9

Dato: 10.06.2009

Sak nr. 16 [10:35:58]

Forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2009 (jf. Innst. O. nr. 73):
«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett om å redegjøre for situasjonen knyttet til etableringen av enheten som jobber med voldtektssaker tilknyttet Kripos.»

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 3496)

Votering i sak nr. 16

Presidenten: Det voteres over forslag fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 28. mai 2009:

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett om å redegjøre for situasjonen knyttet til etableringen av enheten som jobber med voldtektssaker tilknyttet Kripos.»

Venstre har varslet at de vil støtte forslaget.

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre ble med 65 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 10.55.32)