Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 8. oktober 2009 kl. 13

Dato: 08.10.2009

Sak nr. 1 [13:01:09]

Valg av presidenter og sekretærer

Talere

Presidenten: Presidenten gjør oppmerksom på at voteringsmåten er slik at det vil bli noen pauser, men jeg tror det er en fordel å holde seg i salen. Derimot er det kaffe etterpå – det kan kanskje hjelpe.

Den vanlige fremgangsmåten ved Stortingets konstituering er at etter at fullmaktene er godkjent, foretas valg av presidenter og sekretærer. Fungerende president refererer forretningsordenens § 4, annet og tredje ledd, som lyder:

«Ved det første valg i valgperioden av Stortingets president og visepresidenter foregår avstemningene ved sedler uten underskrift. Ved senere valg i samme valgperiode gjelder reglene i § 44 første ledd bokstav d første og annet punktum.

Ved valg av presidenter og sekretærer kreves vanlig flertall, dvs. over halvparten av de avgitte stemmer. Oppnår ingen av kandidatene slikt flertall ved første valg eller ved fritt omvalg, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har fått det største stemmetall, jf. § 45 bokstav b.»

Det skal først velges president i Stortinget. Valget foregår altså ved skriftlig votering. Det foregår ved at representantene skriver ett navn på de utlagte stemmesedler og går frem og legger disse i de to stemmeurnene som er plassert foran presidentens bord.

Fungerende president ber om forslag på Stortingets president.

Helga Pedersen (A): Jeg tillater meg å foreslå Dag Terje Andersen.

Presidenten: Dag Terje Andersen er foreslått valgt til Stortingets president. – Andre forslag foreligger ikke, og det vil da bli foretatt skriftlig avstemning etter den prosedyre som nettopp ble referert.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 165 stemmer.

Til Stortingets president ble valgt Dag Terje Andersen med 163 stemmer. 2 stemmer ble avgitt på ikke foreslått kandidat. Ingen stemmesedler var blanke.

Presidenten: Presidenten ber om forslag på Stortingets første visepresident.

Siv Jensen (FrP): Jeg har gleden av å foreslå Øyvind Korsberg.

Presidenten: Øyvind Korsberg er foreslått valgt til Stortingets første visepresident. Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 167 stemmer.

Til Stortingets første visepresident ble valgt Øyvind Korsberg med 163 stemmer. 4 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets annen visepresident.

Erna Solberg (H): Jeg har den ære å foreslå Per-Kristian Foss.

Presidenten: Per-Kristian Foss er foreslått valgt til Stortingets annen visepresident. Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 167 stemmer.

Til Stortingets annen visepresident ble valgt Per-Kristian Foss med 167 stemmer.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets tredje visepresident.

Helga Pedersen (A): Jeg tillater meg å foreslå Marit Nybakk.

Presidenten: Marit Nybakk er foreslått valgt til Stortingets tredje visepresident. Andre forslag foreligger ikke.

Det foretas skriftlig votering.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 166 stemmer.

Til Stortingets tredje visepresident ble valgt Marit Nybakk med 164 stemmer. 2 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets fjerde visepresident.

Inga Marte Thorkildsen (SV): Jeg har den ære å foreslå Akhtar Chaudhry.

Presidenten: Akhtar Chaudhry er foreslått som Stortingets fjerde visepresident. Det foreligger ikke andre forslag.

Det vil bli foretatt skriftlig avstemning.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 168 stemmer. Til Stortingets fjerde visepresident ble valgt Akhtar Chaudhry med 153 stemmer. 2 stemmer ble avgitt på ikke foreslått kandidat. 13 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Presidenten ber så om forslag på Stortingets femte visepresident.

Dagfinn Høybråten (KrF): Jeg har den glede å forslå Line Henriette Hjemdal.

Presidenten: Line Henriette Hjemdal er foreslått valgt som Stortingets femte visepresident. Andre forslag foreligger ikke.

Det blir foretatt skriftlig votering.

Valget hadde dette resultat:

Det ble avgitt totalt 167 stemmer.

Til Stortingets femte visepresident ble valgt Line Henriette Hjemdal med 164 stemmer. 3 stemmesedler var blanke.

Presidenten: Det skal så velges sekretær og visesekretær i Stortinget.

Dersom det fremsettes bare ett forslag ved hvert av disse valgene, vil presidenten foreslå at avstemningen foregår på vanlig måte. Fremsettes det derimot flere forslag, vil det måtte benyttes skriftlig votering.

Presidenten ber om forslag på sekretær.

Helga Pedersen (A): Jeg tillater meg å foreslå Tor-Arne Strøm.

Presidenten: Tor-Arne Strøm er foreslått som sekretær. Andre forslag er ikke fremkommet.

Det voteres på vanlig måte.

Votering:Forslaget fra Helga Pedersen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Presidenten ber til slutt om forslag på visesekretær.

Siv Jensen (FrP): Jeg har gleden av å foreslå Karin S. Woldseth.

Presidenten: Karin S. Woldseth er foreslått som visesekretær. Andre forslag er ikke fremkommet.

Det voteres på vanlig måte.

Votering:Forslaget fra Siv Jensen ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Etter at de valgene Stortinget skulle foreta i dag, er gjort, anmoder fungerende president om at den valgte president overtar presidentplassen.

Dag Terje Andersen overtok her presidentplassen.

Presidenten: På vegne av de valgte presidenter og sekretærer takker jeg Stortinget for tilliten.

Norges 154. storting erklæres herved for lovlig konstituert.

Presidenten foreslår at underretning om dette sendes Hans Majestet Kongen gjennom Regjeringens sjef, for at denne kan innhente Kongens bestemmelse om tiden for Stortingets åpning. – Det anses vedtatt.

Tidspunktet vil bli kunngjort senere.

Presidenten ber om bemyndigelse til, etter at Stortinget er erklært åpnet, og etter at trontalen og beretningen om rikets tilstand er overlevert, å utbringe det sedvanlige ønske for Kongen og fedrelandet. – Denne bemyndigelse anses for gitt.

Presidenten ber om Stortingets bemyndigelse til å oppnevne en deputasjon på sju representanter til å motta Hans Majestet Kongen ved Stortingets åpning. – Denne bemyndigelse anses for gitt.

Som deputasjon oppnevnes representantene Linda C. Hofstad Helleland, leder, Eva Kristin Hansen, Tord Lien, Arne L. Haugen, Snorre Serigstad Valen, Ola Borten Moe og Øyvind Håbrekke.

Presidenten ber videre om Stortingets bemyndigelse for Presidentskapet til etter alminnelig praksis å utføre forskjellige forretninger som tilligger Presidentskapet. – Denne bemyndigelse anses også for gitt.