Stortinget - Møte tirsdag den 13. oktober 2009 kl. 10

Dato: 13.10.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [11:52:30]

Referat

 • 1. (5) Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2008–2009 (Dokument nr. 11 (2008–2009))

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (6) Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten i Norsk Luftambulanse i forbindelse med tariffoppgjøret 2009 (Prop. 3 L)

 •  3. (7) Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (Prop. 13 L)

 •  4. (8) Endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) (Prop. 15 L)

 •  5. (9) Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) (Prop. 17 L)

   Enst.: Nr. 2–5 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 •  6. (10) Lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) (Prop. 8 L)

   Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 •  7. (11) Endringer i adopsjonsloven og barnevernloven (Prop. 7 L)

 •  8. (12) Endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.) (Prop. 14 L)

 •  9. (13) Endringer i arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsombudsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (Homofile og kvinner i trossamfunn m.m.) (Prop. 16 L)

 • 10. (14) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling, fornying (St.meld. nr. 49 (2008–2009))

 •   Enst.: Nr. 7–10 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 11. (15) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 – lovendringer (Prop. 1 L)

 • 12. (16) Statsbudsjettet medregnet folketrygden og skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2010 (Prop. 1 S)

 • 13. (17) Nasjonalbudsjettet 2010 (Meld. St. 1)

 • 14. (18) Samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Slovenia, underskriven i Ljubljana 18. februar 2008 (St.prp. nr. 96 (2008–2009))

 • 15. (19) Samtykke til å setje i kraft ei skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Qatar (St.prp. nr. 97 (2008–2009))

 Enst.: Nr. 11–15 sendes finanskomiteen.

 • 16. (20) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke ekstraordinære utgifter som følge av ny influensa A (H1N1) (Prop. 2 S)

 • 17. (21) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid. (St.meld. nr. 47 (2008–2009))

   Enst.: Nr. 16 og 17 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 18. (22) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/24/EF, direktiv 2004/27/EF, direktiv 2004/28/EF og forordning (EF) nr. 726/2004, om legemidler til mennesker og dyr (legemiddelpakken), samt tilhørende rettsakter (St.prp. nr. 93 (2008–2009))

 • 19. (23) Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 62/2009 av 29. mai 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsforordning (EF) nr. 1277/2005 av 27. juli 2005 om utgangsstoffer for narkotika m.m. (St.prp. nr. 94 (2008–2009))

   Enst.: Nr. 18 og 19 sendes helse- og omsorgskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 20. (24) Samtykke til godtakelse av rammebeslutning 2008/977/JIS om personvern i forbindelse med politi- og strafferettssamarbeid (videreutvikling av Schengen-regelverket) (St.prp. nr. 95 (2008–2009))

   Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 21. (25) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg (Dokument nr. 20 (2008–2009))

   Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt ukast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 22. (26) Ny vergemålslov (Prop. 4 L)

 • 23. (27) Endringar i domstolloven mv. (sidegjeremål for dommarar m.m.) (Prop. 5 L)

 • 24. (28) Ny varemerkelov (Prop. 6 L)

 • 25. (29) Lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) (Prop. 12 L)

   Enst.: Nr. 22–25 sendes justiskomiteen.

 • 26. (30) Samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Tyskland om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en tysk-norsk bikulturell skole (St.prp. nr. 92 (2008–2009))

   Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 27. (31) Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter (Dokument nr. 22 (2008–2009))

 • 28. (32) Tilleggsbevilgning som følge av flere asylsøkere (St.prp. nr. 100 (2008–2009))

 • 29. (33) Endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse og i enkelte andre lover (Prop. 10 L)

 • 30. (34) Lov om pensjonsordning for oppdragstaker i statlig beredskaps- eller familiehjem (Prop. 9 L)

 • 31. (35) Endringer i utlendingslovgivningen (beslag, meldeplikt og bestemt oppholdssted) (Prop. 11 L)

 • 32. (36) Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldingar for 2008 (Meld. St. 5)

   Enst.: Nr. 27–32 sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 33. (37) Riksrevisjonens undersøking av korleis Miljøverndepartementet varetek det nasjonale ansvaret sitt for freda og verneverdige bygningar (Dokument nr. 3:9 (2008–2009))

 • 34. (38) Riksrevisjonens undersøkelse av adgang til samfunnslivet for personer med funksjonsnedsettelser (Dokument nr. 3:10 (2008–2009))

 • 35. (39) Riksrevisjonens undersøkelse av Helse Midt-Norge RHFs gjennomføring av anskaffelsesprosessen og oppfølging av kontraktene om levering av ambulansetjenester (Dokument nr. 3:12 (2008–2009))

 • 36. (40) Riksrevisjonens undersøkelse av styring og forvaltning av barnehagetjenestene (Dokument nr. 3:13 (2008–2009))

 • 37. (41) Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS (Dokument nr. 3:14 (2008–2009))

 • 38. (42) Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs innsats for et inkluderende arbeidsliv gjennom arbeidslivssentrene og tilretteleggingstilskuddet (Dokument nr. 3:15 (2008–2009))

 • 39. (43) Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet (Dokument nr. 3:16 (2008–2009))

 • 40. (44) Særskild melding frå Sivilombodsmannen. Ombodsmannen sin rett til å få saksdokument oversendt til seg i samband med behandlinga av klager (Dokument nr. 4:2 (2008–2009))

 • 41. (45) Grunnlovsforslag fremsatt på det 152. Storting: (Dokument nr. 12 (2007–2008))

   Enst.: Nr. 33–41 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 42. (46) Endringer i statsbudsjettet for 2009 under Fiskeri- og kystdepartementet (likviditetslåneordning for fiskerinæringa mv.) (St.prp. nr. 101 (2008–2009))

 • 43. (47) Norsk sjøpattedyrpolitikk (St.meld. nr. 46 (2008–2009))

   Enst.: Nr. 42 og 43 sendes næringskomiteen.

 • 44. (48) Innstilling fra utvalg nedsatt av Stortingets presidentskap 8. mars 2007 til Stortingets presidentskap om forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. (Dokument nr. 19 (2008–2009))

   Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 45. (49) Utbygging og finansiering av rv. 78 Holand–Leirosen med forbindelse til Drevja–Ømmervatn og rv. 78 Halsøya–Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) (St.prp. nr. 90 (2008–2009))

 • 46. (50) Endring i statsbudsjettet for 2009 under Samferdselsdepartementet (tilskot til regionale flyplassar) (St.prp. nr. 91 (2008–2009))

 • 47. (51) Utbygging og finansiering av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 (St.prp. nr. 98 (2008–2009))

 • 48. (52) Verksemda i Avinor AS (St.meld. nr. 48 (2008–2009))

   Enst.: Nr. 45–48 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 49. (53) Nordisk samarbeid (Meld. St. 6)

 • 50. (54) Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd for 2. halvår 2008–1. halvår 2009 (Dokument nr. 21 (2008–2009))

 • 51. (55) Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008

   Enst.: Nr. 49–51 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.