Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2009 kl. 10

Dato: 10.11.2009

Referatsaker

Sak nr. 3 [11:01:38]

Referat

 • 1. (108) Endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov om pensjonsordning for sykepleiere (tidsbegrenset unntak fra avkortingsregler) (Prop. 34 L)

 Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 2. (109) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontorer til den kommunale barnevernstjenesten (Representantforslag 18 S)

 Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3. (110) Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2009–2010) Endringer av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2010

   Enst.: Sendes finanskomiteen. Budsjettkapitlene i Prop 1 S Tillegg 1–3 (2009–2010) fordeles på rammeområder og sendes de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 27 S (2009–2010). Nye kapitler og romertall som ikke ble fordelt i Innst. 27 S (2009–2010) fordeles slik:

  • Prop. 1 S Tillegg 1 (2009–2010) Romertall I: transport- og kommunikasjonskomiteen, rammeområde 17

  • Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) Kapittel 490/3490, 491, 820, 821/3821, 822/3822, 823, 1533/4533, 1534, 1535, 1536 og 1540/4540: kommunal- og forvaltningskomiteen, rammeområde 6

  • Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) Kapittel 611, 612, 613, 614/3614, 615/3615 616/3616: kommunal- og forvaltningskomiteen, rammeområde 1

  • Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010) Kapittel 1590/4590, 1591/4591 og 1592/4592: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, rammeområde 16

  • Prop. 1 S Tillegg 3 (2009–2010): Romertallsvedtak II–VI fordeles i overensstemmelse med fordelingen av budsjettkapitlene ovenfor og fordelingen i Innst. 27 S (2009–2010).

 • 4. (111) Fullmakt til å ta opp statslån o.a. (Prop. 33 S)

 • 5. (112) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet (Representantforslag 15 S)

 • 6. (113) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Kari Storstrand og Christian Tybring-Gjedde om å forby offentliggjøring av skattelister (Representantforslag 16 S)

 Enst.: Nr. 4–6 sendes finanskomiteen.

 • 7. (114) Endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (retting av inkurie) (Prop. 32 L)

 • 8. (115) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen og Jon Jæger Gåsvatn om en utredning knyttet til prøveprosjekt med Naloxon nesespray til bekjempelse av overdosedødsfall (Representantforslag 17 S)

 Enst.: Nr. 7 og 8 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 9. (116) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor (Representantforslag 14 S)

 Enst.: Sendes Stortingets presidentskap.

 • 10. (117) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Arne Sortevik og Harald T. Nesvik om handlingsplan for forsterket oljevernberedskap (Representantforslag 13 S)

 • 11. (118) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingjerd Schou, Lars Myraune, Øyvind Halleraker, Sylvi Graham og Peter Skovholt Gitmark om å modernisere og omstrukturere Jernbaneverket til to statlige aksjeselskap (Representantforslag 19 S)

 Enst.: Nr. 10 og 11 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.