Stortinget - Møte tirsdag den 17. november 2009 kl. 10

Dato: 17.11.2009

Formalia

Presidenten: Representantene Anette Trettebergstuen, Hilde Magnusson Lydvo, Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Elisabeth Aspaker og Sonja Mandt-Bartholsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

De innkalte vararepresentantene, for Akershus fylke Rannveig Kvifte Andresen, og for Rogaland fylke Kjell Arvid Svendsen, har tatt sete.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre overbrakte 18 kgl. proposisjoner (se under Referat).

Presidenten: Representanten Øyvind Håbrekke vil framsette et representantforslag.

Øyvind Håbrekke (KrF) [10:04:10]: Jeg har den glede på vegne av representantene Hans Olav Syversen, Laila Dåvøy og meg selv å fremme et forslag om en opptrappingsplan for å sikre full barnevernsdekning.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.