Stortinget - Møte mandag den 19. april 2010 kl. 12

Dato: 19.04.2010

Referatsaker

Sak nr. 11 [20:02:53]

Referat

 • 1.(310)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen, Sonja Irene Sjøli og Peter Skovholt Gitmark om likebehandling av offentlige og private tilbydere av barneverntjenester og etablering av en nettportal (Dokument 8:109 S (2009–2010))

 • 2.(311)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Linda C. Hofstad Helleland, Olemic Thommessen og Sonja Irene Sjøli om en gjennomgang og styrking av tilsynsordningen i barnevernet (Dokument 8:110 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 1 og 2 sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 3.(312)

  Lån frå den norske staten til den latviske staten (Prop. 112 S (2009–2010))

 • 4.(313)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om tiltak for å øke bruken av elbiler (Dokument 8:112 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 3 og 4 sendes finanskomiteen.

 • 5.(314)

  Endring i legemiddelloven (Prop. 111 L (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(315)

  Årsrapport fra utvalget for rettferdsvederlag for 2009 (Dokument 19 (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for familie- og kulturkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(316)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse (Dokument 8:111 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(317)

  Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene med å førebyggje flaum- og skredfare (Dokument 3:4 (2009–2010))

 • 9.(318)

  Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse i klimapolitikken (Dokument 3:5 (2009–2010))

 • 10.(319)

  Riksrevisjonens undersøkelse av Enova SFs drift og forvaltning (Dokument 3:6 (2009–2010))

  Enst.: Nr. 8–10 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 11.(320)

  Samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010–2015 (Prop. 110 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 12.(321)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om et bedre kollektivtilbud i byområdene med hyppigere avganger og lavere takster (Dokument 8:113 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.