Stortinget - Møte tirsdag den 11. mai 2010 kl. 10

Dato: 11.05.2010

Referatsaker

Sak nr. 12 [22:10:40]

Referat

 • 1.(361)

  Utbygging og drift av Gudrun (Prop. 123 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen

 • 2.(362)

  Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 (Prop. 125 S (2009–2010))

 • 3.(363)

  Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. (Prop. 126 LS (2009–2010))

 • 4.(364)

  Revidert nasjonalbudsjett 2010 (Meld. St. 2 (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2–4 sendes finanskomiteen

 • 5.(365)

  Kommuneproposisjonen 2011 (Prop. 124 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 6.(366)

  Riksrevisjonens undersøkelse om strålingssikkerhet og beskyttelse av miljøet mot forurensning fra radioaktive kilder i Nordvest-Russland (Dokument 3:9 (2009–2010))

 • 7.(367)

  Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot organisert kriminalitet (Dokument 3:10 (2009–2010))

  Enst.: Nr. 6 og 7 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen

 • 8.(368)

  Ein del saker på Samferdselsdepartementet sitt område (Prop. 127 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.