Stortinget - Møte mandag den 7. juni 2010 kl. 10

Dato: 07.06.2010

Referatsaker

Sak nr. 10 [21:08:44]

Referat

 • 1.(393)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven mv. (pensjonsreformen – tilpasninger i reglene for alderspensjon til mottakere av dagens uførepensjon) (Lovvedtak 52 (2009–2010))

  • 2. lov om endringer i adopsjonsloven og barnevernloven (Lovvedtak 46 (2009–2010))

  • 3. lov om endringar i sentralbanklova (Lovvedtak 51 (2009–2010))

  • 4. lov om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 50 (2009–2010))

  • 5. lov om fornybar energiproduksjon til havs (havenergilova) (Lovvedtak 41 (2009–2010))

    – er sanksjonert under 4. juni 2010.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(394)

  Trygdeoppgjeret 2010 og endringar i lov om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane) (Prop. 137 LS (2009–2010))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(395)

  Samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 23. november 2007 om internasjonal innkreving av underholdsbidrag til barn og andre former for underhold til familie (Prop. 140 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarkomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 4.(396)

  Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet (takstoppgjørene for leger, psykologer og fysioterapeuter) (Prop. 138 S (2009–2010))

 • 5.(397)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Sonja Irene Sjøli og Laila Dåvøy om opprettelse av en «havarikommisjon» for helsesektoren (Dokument 8:146 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 4 og 5 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(398)

  Endringer i panteloven mv. (Prop. 136 L (2009–2010))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 7.(399)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å øke den statlige finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere (Dokument 8:145 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 8.(400)

  Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2010 mv. (Prop. 139 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9.(401)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010 og fisket etter avtalane i 2008 og 2009 (Meld. St. 18 (2009–2010))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er hevet.