Stortinget - Møte fredag den 18. juni 2010 kl. 9

Dato: 18.06.2010

Referatsaker

Sak nr. 15 [16:51:30]

Referat

 • 1.(421)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i bidragsinnkrevingsloven og barnelova (tilpasninger til Haag-konvensjonen av 2007) (Lovvedtak 57 (2009–2010))

  • 2. lov om endring i legemiddelloven (Lovvedtak 68 (2009–2010))

  • 3. lov om endring i lov 16. juli 1999 nr. 66 om Schengen informasjonssystem (SIS) (Lovvedtak 61 (2009–2010))

  • 4. lov om endringer i barnehageloven (Lovvedtak 59 (2009–2010))

  • 5. lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (Lovvedtak 67 (2009–2010))

   – er sanksjonert under 18. juni 2010.

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(422)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis, undertegnet i Paris 24. mars 2010 (Prop. 145 S (2009–2010))

 • 3.(423)

  Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene, undertegnet i Paris 24. mars 2010 (Prop. 146 S (2009–2010))

 • 4.(424)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010 (Prop. 147 S (2009–2010))

 • 5.(425)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010 (Prop. 148 S (2009–2010))

 • 6.(426)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010 (Prop. 149 S (2009–2010))

 • 7.(427)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 19. mai 2010 (Prop. 150 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 2–7 sendes finanskomiteen.

 • 8.(428)

  Endringar i forvaltningslova og straffegjennomføringslova (behandling av personopplysningar i kriminalomsorga, innsyn i benådningssaker o.a.) (Prop. 151 L (2009–2010))

 • 9.(429)

  Lov om internasjonale sikkerhetsretter i mobilt løsøre og vedtak om samtykke til tiltredelse av Cape Town-konvensjonen og protokollen om luftfartøysløsøre (Prop. 153 LS (2009–2010))

 • 10.(430)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp og Elisabeth Aspaker om bekjempelse av aggressiv tigging via skjerpede politivedtekter mv. (Dokument 8:158 S (2009–2010))

 • 11.(431)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Elisabeth Aspaker og Trond Helleland om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon for å hindre unges rekruttering til kriminalitet (Dokument 8:159 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 8–11 sendes justiskomiteen.

 • 12.(432)

  Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) (Prop. 152 L (2009–2010))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 13.(433)

  Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 21 (2009–2010))

Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Siden vi nå er i ferd med å avslutte det siste møtet i denne sesjonen, vil presidenten få ønske alle representantene en god ferie og takke for et godt samarbeid i det første året i denne perioden.

Presidenten er glad for at vi klarte å komme fram til sommeren uten å passere midnatt i noen møter. Dette skyldes stor og god samarbeidsvilje fra alle representanters side. Nå skal representantene ha en velfortjent ferie. Den blir nok ikke så lang som ryktene sier. Jeg vet at mange representanter bl.a. både skal være ute på oppdrag og reise på vegne av komiteen i løpet av ferien. Derfor sier jeg lykke til med alt viktig arbeid som skal gjøres før Stortinget samles i plenum, og ha en god ferie i deler av den samme perioden.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.