Stortinget - Møte torsdag den 30. september 2010 kl. 13

Dato: 30.09.2010

Referatsaker

Sak nr. 1 [13:06:23]

Referat

 • 1.(434)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse

  • 2. lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret 2009)

  • 3. lov om endringar i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg (auke av stønadssatsane)

  • 4. lov om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse mv.)

  • 5. lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv.

  • 6. lov om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

  • 7. lov om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v.

  • 8. lov om endringar i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift

  • 9. lov om endring i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

  • 10. lov om endring i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • 11. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • 12. lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

  • 13. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

  • 14. lov om endringar i lov 14. desember 2007 nr. 107 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

  • 15. lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

  • 16. lov om endring i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova)

  • 17. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

  • 18. lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

  • 19. lov om endringer i straffeloven 1902 mv. (skjerping av straffen for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd)

  • 20. lov om endringer i domstolloven (ekstraordinære valg til lekdommerutvalgene m.m.) og straffeloven 1902 (avvergingsplikt)

  • 21. lov om endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

  • 22. lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

  • 23. lov om endringer i fritids- og småbåtloven (kjøreforbud til sjøs og inndragning av båtførerbevis)

   – er sanksjonert under 25. juni 2010.

 • 2.(435)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (gjennomføring av forordning (EF) nr. 1370/2007 av 23. oktober 2007 om offentlig persontransport med jernbane og på vei og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1191/69 og 1107/70)

   – er sanksjonert under 13. august 2010.

 • 3.(436)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om varer av edelt metall mv.

  • 2. lov om endringer i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer mv. og i enkelte andre lover

  • 3. lov om endringer i burettslagslova mv.

  • 4. lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

  • 5. lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

   – er sanksjonert under 3. september 2010.

 • 4.(437)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte)

   – er sanksjonert under 17. september 2010.

   Enst.: Nr. 1–4 vedlegges protokollen.

 • 5.(438)

  Endringar i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Prop. 156 L (2009–2010))

 • 6.(439)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Robert Eriksson og Laila Marie Reiertsen om fjerning av aldersgrensen på 26 år for dekning til hjelpemidler til trening og aktivisering for funksjonshemmede (Dokument 8:160 S (2009–2010))

 • 7.(440)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Vigdis Giltun, Gjermund Hagesæter, Åge Starheim og Peter N. Myhre om statlig tilskuddsordning for tilrettelegging av bolig for personer med funksjonsnedsettelse (Dokument 8:170 S (2009–2010))

 • 8.(441)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om et tydeligere varslingsvern og opprettelse av en varslerenhet i Arbeidstilsynet - Endring av arbeidsmiljøloven § 2-4 (Dokument 8:172 LS (2009–2010))

  Enst.: Nr. 5–8 sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 9.(442)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll og Oskar Jarle Grimstad om å gjøre støtteordning for energieffektiviseringstiltak teknologinøytral (Dokument 8:165 S (2009–2010))

 • 10.(443)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll og Oskar Jarle Grimstad om en helhetlig plan for CO2-håndtering (Dokument 8:166 S (2009–2010))

 • 11.(444)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til boring og produksjon på store havdyp (Dokument 8:173 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 9–11 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 12.(445)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om å innføre en gaveforsterkningsavtaleordning for norske museer (Dokument 8:161 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 13.(446)

  Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker underskriven i Paris 23. juni 2010 (Prop. 159 S (2009–2010))

 • 14.(447)

  Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Tyrkia, undertegnet i Ankara 15. januar 2010 (Prop. 162 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 13 og 14 sendes finanskomiteen.

 • 15.(448)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Arne Olsen, Kari Kjønaas Kjos og Jon Jæger Gåsvatn om innføring av en ordning med psykiatriambulanser i alle landets fylker (Dokument 8:163 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 16.(449)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 37/2010 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/109/EF 16. september 2009 om rapporterings- og dokumentasjonskrav i forbindelse med fusjoner og fisjoner (Prop. 154 S (2009–2010))

 • 17.(450)

  Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2010 av 12. mars 2010 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2009/20/EF av 23. april 2009 om skipsrederes forsikring av sjørettslig ansvar (Prop. 155 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 16 og 17 sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 18.(451)

  Endringar i politilova m.m. (Prop. 163 L (2009–2010))

 • 19.(452)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Jan-Henrik Fredriksen om tiltak i forbindelse med anskaffelsesprosess av nye redningshelikoptere (Dokument 8:176 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 18 og 19 sendes justiskomiteen.

 • 20.(453)

  Endringer i fagskoleloven (Prop. 161 L (2009–2010))

 • 21.(454)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bente Thorsen, Mette Hanekamhaug, Ketil Solvik-Olsen og Tord Lien om å styrke realfagene i hele utdanningsløpet (Dokument 8:167 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 20 og 21 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 22.(455)

  Sametingets virksomhet 2009 (Meld. St. 22 (2009–2010))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 23.(456)

  Riksrevisjonens undersøkelse av skatteetatens kontroll av selvangivelser og grunnlagsdata (Dokument 3:11 (2009–2010))

 • 24.(457)

  Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og styring i jordbruket (Dokument 3:12 (2009–2010))

 • 25.(458)

  Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor (Dokument 3:13 (2009–2010))

  Enst.: Nr. 23–25 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 26.(459)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Trine Skei Grande om snarest å fastsette et mål om 25 prosent reduksjon i næringslivets administrative kostnader knyttet til regler og skjemavelde innen 2012 (Dokument 8:174 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 27.(460)

  Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna–Ørgenvika i Buskerud fylke (Prop. 157 S (2009–2010))

 • 28.(461)

  Utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder (Prop. 158 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 27 og 28 sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 29.(462)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Bård Hoksrud, Tord Lien og Gjermund Hagesæter om tiltak mot vedlikeholdsetterslep (Dokument 8:169 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 30.(463)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Hans Olav Syversen, Kjell Ingolf Ropstad, Rigmor Andersen Eide og Geir Jørgen Bekkevold om å utrede etablering av en transportetat, etter modell fra Sverige og Finland, med ansvar for vei, kollektiv, luftfart og sjøtransport for å sikre helhetlig planlegging, vedlikehold og utbygging i transportsektoren (Dokument 8:175 S (2009–2010))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 31.(464)

  Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009–2014, avtale med EU om en norsk finansieringsordning 2009–2014 og tilleggsprotokoll til frihandelsavtalen mellom Norge og Det europeiske økonomiske fellesskap om handel med fisk, alle av 28. juli 2010 (Prop. 160 S (2009–2010))

 • 32.(465)

  Nordisk samarbeid (Meld. St. 23 (2009–2010))

 • 33.(466)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine M. Eriksen Søreide, Ivar Kristiansen, Peter Skovholt Gitmark, Lars Myraune og Gunnar Gundersen om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret (Dokument 8:162 S (2009–2010))

 • 34.(467)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Ine M. Eriksen Søreide, Gunnar Gundersen og Ivar Kristiansen om full åpenhet om norsk bistand (Dokument 8:168 S (2009–2010))

  Enst.: Nr. 31–34 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

 • 35.(468)

  Saker som Stortinget ikke har behandlet i sesjonen 2009–2010 (Dokument 11 (2009–2010))

  Enst.: Vedlegges protokollen.

Presidenten: Da er vi kommet til det tidspunkt da vi skal avslutte det 154. storting, det første storting i inneværende valgperiode. Presidenten vil kort nevne noe informasjon knyttet til den virksomheten vi har hatt i året som gikk.

Stortinget har i løpet av dette året hatt 101 møter. Det er avholdt 22 kveldsmøter. Ni møter har gått utover den reglementsmessige tid, kl. 22, mens kun ett møte har vart utover kl. 24.

Regjeringen har fremmet 218 saker for Stortinget, fordelt på 117 stortingsproposisjoner, 74 lovproposisjoner og 23 meldinger. Stortingsrepresentantene har framsatt 180 representantforslag, og det er det høyeste antallet vi noen gang har hatt. Når vi summerer proposisjoner fra regjeringen og representantforslag, utgjør representantforslagene nesten halvparten.

Komiteenes bidrag til det som har vært behandlet i Stortinget, er 374 innstillinger.

Regjeringen har bidratt til debattene i Stortinget med sju redegjørelser i tillegg til trontalen og finanstalen.

Antall spørsmål til den ordinære spørretimen har vært 325, mens det har vært 122 hovedspørsmål i den muntlige spørretimen. Regjeringen har besvart 98 interpellasjoner, og det er det høyeste antallet som noen gang har vært behandlet i løpet av et stortingsår.

Skriftlige spørsmål til Regjeringen er inntil i dag ca. 1 800, noe som er rekord i antall.

Stortinget gjorde åtte såkalte anmodningsvedtak.

Med den aktiviteten som går fram av de tallene presidenten har referert, skjønner vi at det er dekning for et nyhetsoppslag tidlig på sommeren om at praten går som aldri før i Stortinget. Men jeg vil legge til: Ikke bare prat, men mye godt politisk arbeid. Det er godt å konstatere at Stortinget er en aktiv debattarena i tillegg til at vi utfører de oppgavene og funksjonene som Grunnloven pålegger oss. Så er det opp til oss å gi debattene et innhold som skaper interesse.

Presidenten regner med at representantene er nysgjerrige etter å ta i bruk det nye anlegget som er installert i salen, og vi skal etter morgendagens møte komme tilbake med informasjon om mulighetene den nye teknologien gir oss.

Til slutt vil presidenten takke alle som har vært involvert i Stortingets virksomhet i året som gikk, for innsatsen, og erklærer forhandlingene i det 154. storting for avsluttet.

Representantene oppfordres så til å skrive under Stortingets protokoll, som er utlagt på bordet nede i salen.

Stortingets forhandlingsprotokoll ble deretter underskrevet av de tilstedeværende representanter:

Sverre Myrli, Peter Skovholt Gitmark, Jan-Henrik Fredriksen, Morten Høglund, Torgeir Micaelsen, Marit Nybakk, Heikki Holmås, Ingebjørg Godskesen, Øyvind Halleraker, Ulf Erik Knudsen, Gjermund Hagesæter, Laila Dåvøy, Svein Harberg, Marianne Aasen, Siv Jensen, Per Roar Bredvold, Else-May Botten, Lise Christoffersen, Per Olaf Lundteigen, Torfinn Opheim, Trine Skei Grande, Magne Rommetveit, Per-Kristian Foss, Kari Kjønaas Kjos, Harald T. Nesvik, Øyvind Vaksdal, Are Helseth, Åge Starheim, Elisabeth Røbekk Nørve, Ingrid Heggø, Bente Thorsen, Lillian Hansen, Tore Hagebakken, Bendiks H. Arnesen, Dagfinn Høybråten, Eirin Kristin Sund, Gunn Karin Gjul, Per-Willy Amundsen, Tor Bremer, Anders Anundsen, Ine M. Eriksen Søreide, Eva Kristin Hansen, Bent Høie, Martin Kolberg, Mette Hanekamhaug, Christina Nilsson Ramsøy, Terje Aasland, Janne Sjelmo Nordås, Christian Tybring-Gjedde, Arne Sortevik, Gerd Janne Kristoffersen, Geir-Ketil Hansen, Gorm Kjernli, Truls Wickholm, Hilde Magnusson Lydvo, Wenche Olsen, Laila Gustavsen, Ingalill Olsen, Susanne Bratli, Anna Ljunggren, Jon Jæger Gåsvatn, Gunn Olsen, Solveig Horne, Ib Thomsen, Ola Borten Moe, Torgeir Trældal, Anne Marit Bjørnflaten, Jette F. Christensen, Sonja Mandt, Knut Arild Hareide, Hadia Tajik, Tore Nordtun, Arne L. Haugen, Irene Lange Nordahl, Geir Pollestad, Rigmor Andersen Eide, Kjersti Toppe, Øyvind Håbrekke, Svein Flåtten, Henning Warloe, Michael Tetzschner, Anne Tingelstad Wøien, Elisabeth Aspaker, Hallgeir H. Langeland, Håkon Haugli, Alf Egil Holmelid, Aksel Hagen, Frank Bakke Jensen, Ulf Leirstein, Kenneth Svendsen, Robert Eriksson, Peter N. Myhre, Bård Hoksrud, Helga Pedersen, Akhtar Chaudhry, Arild Stokkan-Grande, Dag Terje Andersen.